11 Tcu 46/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 46/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. června 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky V. S., rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 23. 11. 2005, sp. zn. 2 KLs 530 Js 4354/04, a to pro trestné činy nedovoleného obchodování se základními látkami, nedovoleného dovozu omamných látek, nedovoleného obchodování s omamnými látkami, nedovoleného nabytí, držení a přenechání poloautomatické ruční zbraně a pro napomáhání k trestnému činu nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle § 1 odst. 1, § 3 odst. 1, § 29 odst. 1 č. 1, odst. 3 č. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4, § 31 č. 1, přílohy č. III zákona o omamných látkách Spolkové republiky Německo, § 3, § 7, § 29 odst. 1 č. 1, odst. 2 č. 1, 2 zákona o kontrole oběhu základních látek, které mohou být zneužity pro nedovolenou výrobu omamných látek Spolkové republiky Německo, § 2 odst. 2, § 3, § 38, § 52 odst. 1 č. 1, odst. 3 č. 2, přílohy II oddílu 1 č. 1.1, oddílu 2 zákona o zbraních Spolkové republiky Německo, § 25 odst. 2, § 27 odst. 1, § 49, § 52, § 53, § 54 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v délce trvání sedmi let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Görlitz, Spolková republika Německo, který nabyl právní moci dne 23. 11. 2005, byla V. S. uznána vinnou trestnými činy nedovoleného obchodování se základními látkami, nedovoleného dovozu omamných látek, nedovoleného obchodování s omamnými látkami, nedovoleného nabytí, držení a přenechání poloautomatické ruční zbraně a napomáháním k trestnému činu nedovoleného obchodování s omamnými látkami podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzena k trestu odnětí svobody v délce trvání sedmi let.

Uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění soudu tím, že:

A.poté co se v srpnu 2003 rozhodla podporovat ze zištných důvodů prodej omamných látek, aby si tak opatřila zdroj trvalejších příjmů, a využila k tomu své kontakty s P. P. z České republiky, aby získala tam vyráběnou drogu crystal (směs s obsahem 50 % metamfetaminu), kterou nedovoleně dovážela do Spolkové republiky Německo přes hraniční přechody S. , N. , S. a E. , a následně jej se ziskem prodávala překupníkům a konečným spotřebitelům. Odsouzená se konkrétně dopustila následující trestné činnosti:

1.dne 26. 8. 2003 prodala a předala zvlášť stíhanému M. Q. 0,5 g crystalu za cenu 30 EUR. K předání došlo v bytě Q. v B. , T. M. S. , přičemž odsouzenou doprovázel zvlášť stíhaný S. K činu byl použit osobního automobil tov. zn. VW G., zvlášť stíhaného S. Tento automobil předtím S. přenechal odsouzené, která s ním pak také jela,

2.dne 27. 8. 2003 v blíže nezjištěném čase odcestovala odsouzená v doprovodu S. do R. , Česká republika, kde v tamější herně převzala od P. P. nejméně 5 g crystalu zabaleného do obálky. Ještě téže noci došlo ke zpáteční cestě odsouzené a S. do K. , přičemž byl crystal z České republiky nedovoleně dovezen na spolkové území. S. dal k provedení tohoto záměru obžalované k dispozici svůj osobní automobil tov. zn. VW G.

3.krátce po jednání popsaném v předchozím bodě se vydal S. z pověření odsouzené do C. V obvodu této obce prodal a předal zvlášť stíhanému M. K. 0,5 g crystalu za cenu 35 EUR podle pověření, které mu dala odsouzená,

4. 11.v době od 1. 8. 2003 do 30. 11. 2003 prodala a předala odsouzená celkem osmkrát zvlášť stíhanému A. P. buď v blízkosti čerpací stanice A. , K. , B. S. , nedaleko bytu odsouzené v K. nebo v blízkosti čerpací stanice A., B. , K. S. , sedmkrát 0,5 g crystalu a jednou 2 g crystalu , přičemž za to odsouzená od P. dostala zaplaceno vždy 30 EUR za gram,

12. v době mezi 1. 9. 2003 a 31. 10. 2003 jeli odsouzená a S. osobním automobilem tov. zn. VW G., patřícím S. , do E. k německo české státní hranici, kde byl automobil ještě na německém území odstaven. Pak se oba vydali do herny v J., Česká republika, kde se setkali se zvlášť stíhaným A. L. , od něhož koupila a převzala odsouzená 10 g crystalu ve formě dvou velkých krystalů, přičemž zaplatila 200 EUR,

13. v době mezi od 1. 9. 2003 a 31. 10. 2003, jeli odsouzená a S. společně se zvlášť stíhaným A. K. shora uvedeným osobním automobilem tov. zn. VW G. přes S. do R. , Česká republika, kde v herně nebo v její blízkosti získala odsouzená od P. P. kouli crystalu o velikosti tenisového míče. Crystal byl pak v příruční skříňce v palubní desce výše uvedeného osobního automobilu S. nedovoleně dovezen na spolkové území a přepraven do K. , přičemž bylo využito hraničního přechodu S. Po přebalení drogy odsouzenou, bylo získáno 5 sáčků drogy po 5 g, tedy celkem 25 g crystalu ,

14.v době mezi 1. 9. 2003 a 31. 10. 2003, jeli odsouzená a S. opět společně s K. výše uvedeným osobním automobilem tov. zn. VW G. k hraničnímu přechodu u E. Poté se vydali pěšky přes německo českou státní hranici do jisté herny v J. , kde odsouzená koupila a převzala cca 5 g crystalu od P. P. Potom nedovoleně přepravila crystal přes přechod pro pěší E. do Spolkové republiky Německo a vrátila se zpět do svého bytu v K. ,

15.po činu popsaném pod bodem 13. jeli obžalovaná, S. , K. a zvlášť stíhaný S. osobním automobilem tov. zn. BMW, patřícím K. přes S. do R. , Česká republika, k tamější herně, s úmyslem získat drogu crystal a přepravit ji do Spolkové republiky Německo. Zatím co se S. a S. rozhodli dříve ke zpáteční cestě, koupili a převzali odsouzená a K. drogu crystal o velikosti tenisového míče, zabalenou v mrazícím sáčku, a převezli ji pak nedovoleně do Německa. Jednalo se celkem o 12 g crystalu ,

16. v době mezi 1. 9. 2003 a 31. 10. 2003 jeli odsouzená, S. S. a A. K. výše uvedeným osobním automobilem tov. zn. VW G. přes hraniční přechod S. do R. , Česká republika, a to do nočního klubu sousedícího s dosud používaným místem srazu v herně. Odsouzená tam získala (pravděpodobně od odděleně stíhaného P. P. ) nejméně 3 sáčky o rozměru cca 8 x 5 cm, naplněné ze čtvrtiny drogou crystal o váze nejméně 5 g, tj. celkem 15 g, které pak převezla přes hraniční přechod N. do K. , Spolková republika Německo,

17. 18. ve dvou dnech, které již nelze blíže určit, v říjnu 2003, prodala a předala odsouzená ve svém bytě drogu crystal zvlášť stíhanému J. M. a to tak, že v jednom případě bylo prodáno 5 g uvedené drogy a v druhém případě 7 g, balených v sáčcích po 1 g. Za to zaplatil M. blíže nezjištěnou cenu,

19. v době mezi 1. 10. 2003 a 30. 11. 2003 jeli odsouzená a K. výše uvedeným osobním automobilem tov. zn. VW G. přes hraniční přechod S. k obytnému domu P. P. v R. , Česká republika, přičemž od posledně jmenovaného získala odsouzená celkem 12 g drogy crystal , zabalené do mrazícího sáčku a odcestovala s drogou do B. přes hraniční přechod N.,

20. v listopadu 2003 jel S. s výše uvedeným osobním automobilem na objednávku odsouzené do R. , Česká republika, aby tam od L. převzal drogu crystal . Na kruhovém objezdu v R. převzal S. od L. cca 15 g crystalu , přičemž mu za ni dal v zalepené obálce neznámou peněžní částku, kterou předtím dostal k provedení činu. Poté dovezl S. crystal nedovoleně do Spolkové republiky Německo a jel zpět k bytu odsouzené, kde ji drogu předal,

21. v listopadu 2003 jel S. s výše uvedeným osobním automobilem tov. zn. VW G. za účasti odsouzené, V. a K. k restauraci B. ve Š. , Česká republika, kde odsouzená získala sáček s 7,5 g drogy crystal za neznámou cenu. Poté ji nedovoleně převezla do Spolkové republiky Německo do svého bytu do K. , kde ho rozporcovala do jednotlivých sáčků po 0,5 g,

22. koncem listopadu 2003 jeli odsouzená a S. s výše uvedeným osobním automobilem tov. zn. VW G. do herny v J. , kde koupila odsouzená 2 g drogy crystal od P. , kterou následně převezla nedovoleně do Německa do svého bytu v K., přičemž řídila auto S. , kterému byl její úmysl znám. Následně odsouzená prodala a předala 1 g crystalu blíže neznámému muži, vystupujícímu pod jménem H. , za cenu 70 EUR,

23. dva nebo tři dny po činu popsaném pod bodem 22. pověřila odsouzená S. aby H. předal 0,5 g drogy crystal . V souladu s tím převzal S. od odsouzené 0,5 g crystalu a vydal se na sjednané místo setkání u čerpací stanice A. v K. , B. S. Tam předal H. uvedené množství drogy a dal mu pokyn, aby si další podmínky obchodu, zejména zaplacení kupní ceny, vyřídil sám s odsouzenou,

24. dva až tři dny po činu popsaném v předchozím bodě pověřila odsouzená opět S. , aby předal H. 0,5 g drogy crystal . Místem setkání byla znovu čerpací stanice A. v K. S. převzal 0,5 g crystalu od odsouzené a vydal se do K. , kde předal podle dohody crystal H. a dostal za to 35 EUR. Bezprostředně na to předal S. peníze odsouzené,

25. v listopadu nebo prosinci 2003, prodala a předala odsouzená 10 g crystalu zvlášť stíhanému A. K. v K. , W. ,

26. v listopadu nebo prosinci 2003 přepravil S., 0,5 g drogy crystal M. K. do jeho bytu v C. , K. , přičemž jednal z pověření odsouzené a A. K. S. dostal za drogu zaplaceno 35 EUR a peníze pak odevzdal odsouzené,

27. v době mezi 1. 7. a 31. 12. 2003 jela odsouzená přes hraniční přechod S. k P. do R. V jeho bytě došlo k setkání odsouzené s P. a třemi dosud neznámými osobami patrně ruské národnosti, kteří P. předali cca 100 g drogy crystal . Z toho dostala odsouzená 20 g, které pak z České republiky nedovoleně převezla do Spolkové republiky Německo, kde v Německu došlo k dalšímu prodeji A. K. a M. K.

28. v době mezi 1. 4. 2004 a 30. 6. 2004 jela odsouzená do E. k tamějšímu hraničnímu přechodu pro pěší, kde přešla pěšky přes hraniční přechod do České republiky a vydala se do J. V tamní restauraci A. se setkala s osobou známou pod jménem K. . Po opuštění restaurace předal K. odsouzené 60 g drogy crystal , zabalené do sáčku na snídaně, a to za cenu 25 EUR za gram. Nato odsouzená odcestovala i s 60 g crystalu zpět do Německa, přičemž počítala s tím, že se u jmenované drogy jednalo o nikoliv malé množství. V jejím bytě na T. M. S. , B. , došlo k porcování do dávek k užívání a následnému prodeji finálním odběratelům. Odsouzená přitom částečně využila zprostředkovatelských služeb zvlášť stíhaného M. Q. ,

29. 35. V sedmi dnech, které již nelze jednotlivě zjistit, v době od 1. 5. 2004 do 30. 8. 2004, jela odsouzená do E. k tamějšímu hraničnímu přechodu pro pěší, kde přešla pěšky do České republiky, aby se v J. setkala s K. . Při šesti z těchto setkání předal K. odsouzené vždy 60 g drogy crystal , při posledním setkání pak 100 g této drogy, pokaždé za cenu 25 EUR za gram. Poté se odsouzená vždy vrátila se získaným crystalem z České republiky zpět do Spolkové republiky Německo, přičemž vědomě počítala s tím, že se jednalo o nikoliv malé množství drogy. Ve svém bytě v B. , T. M. S. , došlo pak k porcování a dalšímu prodeji finálním odběratelům za účasti M. Q. Množství cca 2 g si obžalovaná ponechala pro vlastní konzumaci. Pokud jde o prodej omamných látek, počítala obžalovaná u množství 100 g crystalu s tím, že se jedná o nikoliv malé množství,

B. v srpnu 2004 se odsouzená spojila s osobou jménem C. a s další neznámou osobou, aby si nákupem a prodejem základní látky drogy crystal efedrinhydrochloridu opatřili trvalý zdroj příjmu. Uvedené osoby se dohodly, že budou přes další osoby obstarávat efedrinhydrochlorid zejména přes lékárny

v B. a pak jej přes další prostředníky přepravovat do S. Úkolem odsouzené S. bylo přepravovat efedrinhydrochlorid přes německo českou hranici do České republiky a předávat jej P. Efedrinhydrochlorid byl přepravován pravidelně přes hraniční přechody E. a S. ze spolkového území do České republiky. Uvedené osoby se přitom dohodly, že odsouzená buď sama provede přepravu přes německo českou hranici nebo pro to vytvoří nezbytné organizační a personální předpoklady. Úkolem P. bylo pak na několika místech na výsostném území České republiky, zejména v aglomeraci R. a P. , vyrábět z dodaného efedrinhydrochloridu drogu crystal a část efedrinhydrochloridu dále předávat přes další osoby na českém výsostném území překupníkům a finálním spotřebitelům. Obžalovaná podporovala svým účastenstvím na trestném činu trestné činy P. a dalších účastníků trestného činu co se týče jejich trestných činů, zaměřených na odbyt crystalu . Při realizaci dohody uvedených osob byly za podstatné spoluúčasti odsouzené vytvořeny následující struktury s dělbou práce:

O. L. : opatřování efedrinu, organizace jednotlivých obchodů, a to zajišťování a provádění přeprav, jakož i skladování efedrinhydrochloridu, přitom využití M. K. , lékárníka, M. A. , B. , a K. G. S. , lékárníka, L. A. , B. ,

S. S. , N. S. : opatřování efedrinu přes lékárnu L. A. , B. , v níž je N. S. zaměstnána jako farmaceutická a obchodní asistentka,

A. B. : opatřování efedrinu od S. a předávání L. ,

J. J. : podání žádosti o povolení k obchodování se základními látkami (mimo jiné s efedrinem) v celé Evropské unii jako jednatel anglické firmy M. , jakož i účast na kurýrních jízdách,

P. D. , R. S. : kurýrní jezdci L. , dodávky odběratelům,

J. N. , D. H. , R. K. (skupina B. ): dodávky odběratelům, zejména přeprava, převzetí crystalu ,

F. C. : organizace získávání efedrinu od dodavatelů/přepravců, předávání crystalu dodavatelům efedrinu, jakož i další prodej crystalu v N. a přeprava crystalu do N. a efedrinchloridu do České republiky,

V. S. : organizace přeprav efedrinhydrochloridu přes hranice do České republiky (vývoz efedrinu, dovoz crystalu a další prodej crystalu

v N. ),

P. P. : převzetí crystalu k dalšímu zpracování nebo k dalšímu prodeji.

V rámci uvedené organizační struktury se odsouzená dopustila následujícího:

36. dne 6. 9. 2004 kolem 20:00 hod. se setkali odsouzená a P. P. v B. , K. S. , u tamní čerpací stanice. Odsouzená tam předala P. 1 kg efedrinu, uschovaného v tlumoku, za cenu 3 500 EUR. Samotnému předání předcházely logistické úmluvy mezi zvlášť stíhaným C. a bezprostředním dodavatelem efedrinu, zvlášť stíhaným J. N.

37. dne 13. 9. 2004 se setkala odsouzená s P. na místě, které je blíže neznámé, patrně opět v blízkosti čerpací stanice A. , K. S. , B. , kde došlo k prodeji 5 kg efedrinhydrochloridu. V návaznosti na to přepravili odsouzená a C. efedrinhydrochlorid za účasti zvlášť stíhaného P. , řidiče nákladního automobilu, přes hraniční přechod E. do R. k P. ,

38.

a)dne 1. 10. 2004 sjednali C. a P. v bytě C. , B. , Dr. P. J. S. , prodej celkem 3 kg efedrinhydrochloridu za kupní cenu 10 500 EUR, kterou měl zaplatit P. C. přitom jednal ve smyslu dohody, uzavřené předtím mezi ním a odsouzenou. Efedrinhydrochlorid samotný byl opatřen předchozího dne přes H. a K. v B. Po sjednání koupě přepravili odsouzená a C. dohodnuté množství efedrinhydrochloridu k P. do R.

b)během zpáteční jízdy z České republiky do Německa došlo k přepravě 20 g metamfetaminové směsi drogy crystal odsouzenou a C. za účelem dalšího prodeje se ziskem v Německu. Odsouzená přitom jednala za účelem opatření si průběžného zdroje příjmů, resp. aby mohla sama zkonzumovat malou část dovezené drogy,

39.

a)v době mezi 3. a 8. 10. 2004 přepravila odsouzená 1 kg efedrinhydrochloridu přes hraniční přechod pro pěší u E. z Německa do J. , Česká republika, kde došlo k předání látky P. P. Efedrinhydrochlorid převzal předtím C. v B. od neznámých osob,

b)s předáním efedrinhydrochloridu P. došlo zároveň k předání celkem 350 g drogy crystal odsouzené, přičemž 50 g z toho bylo určeno pro osobní spotřebu odsouzené. S celkem 350 g crystalu cestovala odsouzená téhož dne opět přes hraniční přechod pro pěší J. /E. z České republiky do Spolkové republiky Německo a vydala se, jak ji pověřil P. , do bytu C. Tam navýšil C. 300 g crystalu na celkové množství 400 g. Odsouzená a C. pak prodali toto celkové množství dalším odběratelům, kteří nejsou jednotlivě známi, přičemž odsouzená počítala s tím, že přepravila z České republiky do Německa nikoliv malé množství omamných látek a její podpora jednání P. se rovněž vztahovala na nikoliv malé množství,

40.

a)dne 8. 10. 2004 v pozdních nočních hodinách přepravila odsouzená celkem 5 kg efedrinhydrochloridu přes hraniční přechod pro pěší E. /J. z N. do České republiky a předala jej P. P. Uvedené množství přitom předtím převzal C. od K. a H. v B. v blízkosti parkoviště nákupního centra N. , D. S. , a to za cenu ve výši 7 500 EUR, přičemž zároveň převzal nejméně 2 g crystalu ,

b)při předání efedrinhydrochloridu P. od něj odsouzená dostala 50 g crystalu , který bezprostředně potom, ještě týž den, přepravila přes hraniční přechod pro pěší J. /E. z České republiky do svého bytu do B. , přičemž tak jednala s cílem, uvedenou drogu dále se ziskem prodat, resp. malou část zkonzumovat,

41. dne 12. 10. 2004 mezi 21:45 hod. a 22:00 hod. se odsouzená vydala jako řidička osobního automobilu tov. zn. S. , spolu s C. k restauraci S. S. do B. , kde bylo sjednáno setkání s N. a K. Od toho převzali 5 kg efedrinhydrochloridu za cenu 3 100 EUR za kilogram. V návaznosti na to pak odsouzená přepravila uvedené množství efedrinhydrochloridu taxíkem do E. a odtud opět přes hraniční přechod pro pěší do J. , kde ho odevzdala P. , který předtím předal C. sjednanou kupní cenu,

42.

a)dne 16. 10. 2004 po 20:30 hod. se odsouzená nechala od P. zavézt z E. do R. , Česká republika, a vzala s sebou celkem 6 kg efedrinhydrochloridu, který předala P. P. Efedrinhydrochlorid předali předtím K. a H. C. , který se za tím účelem nechal od zvlášť stíhaného J. S. zavézt na ujednané místo setkání. C. pak přepravil efedrinhydrochloridu do B. , kde ho předal odsouzené,

b)po předání efedrinhydrochloridu P. došlo k předání celkem 660 g crystalu odsouzené, přičemž 60 g bylo určeno pro její vlastní spotřebu a dalších 600 g bylo předáno k vyrovnání nezaplacených obchodů s efedrinem se zvlášť stíhaným J. N. Odsouzená pak odcestovala ještě týž den přes hraniční přechod pro pěší J. /E. z České republiky zpět do Spolkové republiky Německo a vzala s sebou uvedené množství drogy crystal , přičemž vědomě počítala s tím, že se u množství 660 g, resp. 600 g crystalu , jedná o nikoliv malé množství omamné látky,

43. dne 19. 10. 2004 mezi 15:00 hod. a 18:00 hod. převzal zvlášť stíhaný F. C. v B. v blízkosti restaurace J. minimálně 6 kg efedrinhydrochloridu od zvlášť stíhaných H. , K. a N. K tomu použil osobní automobil tov. zn. A. , patřící E. L. E. byl bezprostředně předtím předán neznámou osobou z B. zvlášť stíhanému J. N. Bezprostředně po předání efedrinu C. , vydal se ten zpět do B. , kde na místě, které nelze blíže určit, předal efedrinhydrochlorid odsouzené, která se pak spolu s P. , který fungoval jako řidič, vydala v bezprostřední návaznosti na to do E. Tam překročila německo českou státní hranici, přičemž efedrin vzala s sebou a předala jej pak v herně D. v R. P. ,

44.dne 22. 10. 2004 po 22:00 hod. převzal zvlášť stíhaný C. v B. v blízkosti restaurace L. od J. N. a R. K. 6 kg efedrinhydrochloridu. Bezprostředně po předání efedrinhydrochloridu se C. vydal zpět do K. , kde pak efedrin předal obžalované. Nato jela odsouzená dne 23. 10. 2004 spolu s N. V. s první dávkou 3 kg na německo českou hranici u E. osobním automobilem zn. S. , Na pokyn odsouzené přepravil V. 3 kg efedrinhydrochloridu přes hraniční přechod pro pěší nejdříve do J. , odkud následovala další jízda taxíkem k P. do R. Po předání omamných látek P. se odsouzená vrátila zpět do B. a jela v bezprostřední návaznosti znovu do R. , aby předala zbývající množství efedrinu,

45. dne 28. 10. 2004 ve večerních hodinách převzal F. C. od J. N. , R. K. a D. H. celkem 5 kg efedrinhydrochloridu v blízkosti parkoviště restaurace L. v B. Po předání efedrinu ho F. C. nejdříve přepravil do svého vlastního bytu v B. , Dr. P. J. , odkud ho na pokyn odsouzené předal dále P. , který pak efedrinhydrochlorid z pověření odsouzené přepravil do České republiky ke zvlášť stíhanému P. P. , přičemž využil jako řidiče zvlášť stíhaného M. P. ,

46. dne 18. 11. 2004 převzal F. C. 5 kg efedrinhydrochloridu od D. H. a D. N. Převzaté množství efedrinu pak předal odsouzené, která ho přepravila přes německo českou hranici na české výsostné území a předala P. P. K tomu použila jako řidiče N. V. , přičemž k provedení jízdy sloužil osobní automobil tov. zn. R. , který byl předtím za tímto účelem pronajat u firmy A. H. , D. Aby se vyhnula nebezpečí hraniční kontroly, vyhodila odsouzená efedrinhydrochlorid, zabalený do plastikových sáčků, mimo místo hraničního přechodu přes německo českou hranici a zvedla ho pak opět na českém území. Po předání efedrinu P. P. bylo odsouzené předáno blíže neurčené množství drogy crystal jako protiplnění.

Ve všech případech uvedených pod bodem B. byl efedrin přepravený do České republiky zpracován střídavě buď P. P. nebo na jeho podnět dalšími, neustále se střídajícími osobami, na drogu crystal a uveden dále do oběhu. Odsouzené bylo známo, že z 1000 g efedrinhydrochloridu je možno získat cca 500 700 g metamfetaminu ( crystalu ), což se také dělo, přičemž P. P. neměl nikdy nezbytné povolení k zacházení s omamnými látkami. Stejně tak neměla odsouzená příslušné povolení k zacházení se základními látkami ve smyslu zákona o dohledu nad základními látkami. Obojí bylo odsouzené známo,

C. v době mezi 1. 9. 2004 a 1. 12. 2004 pověřila odsouzená F. C. , aby pro ni v R. převzal od P. poloautomatickou ruční zbraň blíže neznámého typu. Odsouzená přivezla tuto zbraň nato do B. a předala ji opět C. Ten pak uvedenou střelnou zbraní střílel dvakrát v prosinci 2004 ve svém bytě na adrese B. , Dr. P. J. Jak odsouzená, tak C. věděli že, na tuto zbraň nemají potřebný zbrojní pas.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 31. 5. 2007, pod sp. zn. 285/2007 MO T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 5. 6. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená V. S. je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187, § 187a tr. zák., částečně spáchaný ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., popř. též účastenství podle § 10 odst. 1 tr. zák., a trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 185 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená V. S. se dopustila jednak úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti proti rizikům, která vyplývají z nekontrolovaného nakládání s psychotropními látkami a prekursory. Jednala přitom v takovém rozsahu (ve velkém množství případů se podílela na nedovoleném dovozu a prodeji psychotropních látek a prekursorů a dále nedovoleně přechovávala psychotropní látku v množství větším než malém). Odsouzená se dále v jednom případě dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti proti rizikům vyplývajícím z nekontrolovaného držení střelných zbraní. Uvedenou trestnou činnost odsouzené proto lze označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2007Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch