11 Tcu 46/2002
Datum rozhodnutí: 02.04.2002
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 2. dubna 2002 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. J., rozsudkem Zemského soudu v Linci, Rakouská republika, ze dne 3. 12. 1999, sp. zn. 27 Vr 1560/99 - 27 Hv 25/99, a to pro trestný čin řemeslně provedené krádeže vloupáním podle § 127, § 129 č. 1, § 130, 1 a 4 případ, trestního zákona Rakouské republiky a trestný čin podle § 27 odst. 1, 1 a 4 případ, drogového zákona, k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Linci, Rakouská republika, ze dne 3. 12. 1999, sp. zn. 27 Vr 1560/99 - 27 Hv 25/99, jenž nabyl právní moci dne 7. 12. 1999, byl M. J. uznán vinným trestným činem řemeslně provedené krádeže vloupáním podle § 127, § 129 č. 1, § 130, 1 a 4 případ, trestního zákona Rakouské republiky a trestným činem podle § 27 odst. 1, 1 a 4 případ, drogového zákona. Uvedených trestných činů se podle zjištění soudu dopustil tím, že se v noci na 27. 6. 1999 ve třech případech, dne 15. 7. 1999 a v noci na 18. 8. 1999 vždy v jednom případě, spolu s další odděleně stíhanou osobou, v obcích G. a F. vylomením zámků vloupal do osobních motorových vozidel zn. VW Golf, ze kterých odcizil autorádia a další předměty v hodnotách cca 1000 ATS, 2900 ATS a 5000 ATS, 4300 ATS a 6000 ATS. Dále dne 18. 8. 1999 měl v držení omamné látky, a sice 0,5 g Amphetaminu a 0,6 g Metamphetaminu, jež do Rakouska dovezl z České republiky. Za tyto trestné činy byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.

Dne 19. 2. 2002 pod sp. zn. 3329/2001-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky (trestné činy krádeže podle § 247 tr. zák. a nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. J. se jednak dopustil poměrně závažné majetkové trestné činnosti spáchané celkem pěti útoky. Dále neoprávněně dovezl (vyvezl) omamné látky, čímž se dopustil trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními smlouvami. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výši. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík