11 Tcu 46/2000
Datum rozhodnutí: 09.06.2000
Dotčené předpisy:
11 Tcu 46/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu slovenského občana P. V., nar. 5. 12. 1969 v L., který má být vydán Španělskem k trestnímu stíhání do Slovenské republiky na základě zatýkacího rozkazu Okresního soudu v Rimavské Sobotě ze dne 20. 10. 1999 sp. zn. Tp 29/99, a rozhodl podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o:

Průvoz vydávané osoby P. V., nar. 5. 12. 1969 v L., územím České republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona Slovenské republiky, jehož se měl dopustit tím, že jako soukromý podnikatel registrovaný na Ž. Ú. v L. pod číslem Žo-1501/1992 ze dne 30. 7. 1992 nakoupil na základě smluv o dodávce zboží

- dne 9. 4. 1993 a 23. 4. 1993 v P. pivo v celkové hodnotě 58 250 SK,

- dne 15. 4. 1993 a 16. 4. 1993 ve státním podniku Z. různé potravinářské zboží v celkové hodnotě 259 748 SK,

- dne 25. 5. 1993 ve Státním majetku H. vlněné povlaky v celkové hodnotě 369 240 SK,

- dne 24. 5. 1993 u firmy P. - T. jedlý olej, který si dne 3. 6. a 4. 6. 1993 odvezl v hodnotě 315 405 Sk,

přičemž v době uvedených nákupů nevlastnil finanční prostředky v hotovosti, aby mohl faktury za odebrané zboží uhradit a i když toto zboží potom prodal, získané finanční prostředky nepoužil na úhradu faktur, ale použil je pro svoji potřebu, s e p o v o l u j e.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu slovenského státního občana P. V. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání obviněného ze Španělska do Slovenské republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Slovenské republiky, jehož se měl dopustit jednáním popsaným ve výroku tohoto usnesení. Na obviněného byl vydán Okresním soudem v Rimavské Sobotě dne 20. 10. 1999 sp. zn. Tp 29/99 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno ani podle právního řádu České republiky, ani podle právního řádu Slovenské republiky, přičemž osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného P. V. za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. června 2000

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík