11 Tcu 45/2012
Datum rozhodnutí: 10.04.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 45/2012-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného M. S., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. dubna 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného M. S., pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi let uloženého mu trestním rozsudkem č. 249 Okresního soudu v Cluj ze dne 14. 6. 2011, sp. zn. 6166/328/2009, ve spojení s trestním rozhodnutím č. 225 Odvolacího soudu v Cluj ze dne 15. 12. 2011, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 1/E vydaného Okresním soudem v Cluj dne 23. 1. 2012 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 5. 4. 2012.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 5. 4. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. S.,

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 1/E vydaného Okresním soudem v Cluj dne 23. 1. 2012 ze Slovinska k výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný M. S. dopustil tím, že spolu s dalšími osobami jménem C.V., S. A. P. a D. N. dne 2. 9. 2009 v místě staveniště přejezdu dálnice č. 107 spol. Bechtel v místě mezi obcemi Câmpia - Turzii a Călăraşi v okrese Cluj napadli a opakovaně udeřili tupými předměty do hlavy a zad poškozeného jménem H. L., čímž mu způsobili zranění ohrožující jeho život.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. S. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. dubna 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch