11 Tcu 45/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 45/2011 - 6

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky J. Š. , rozsudkem Obvodového soudu v Pirně, Spolková republika Německo, ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 1 Ls 154 Js 58860/02.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Pirně, Spolková republika Německo, ze dne 6. 1. 2005, sp. zn. 1 Ls 154 Js 58860/02, jenž nabyl právní moci dne 26. 4. 2005, byl J. Š. uznán vinným trestným činem výdělečného pašování cizinců podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že jako člen převaděčské skupiny, která zahrnovala kromě něj ještě odděleně stíhané L. M., J. Š., H. R. a J. G., s úmyslem zajistit si opakovaným pácháním trestné činnosti nikoliv přechodný zdroj nemalých příjmů, a za odměnu nejméně 500 EUR za jednu převedenou osobu a s vědomím, že převáděné osoby nemají příslušná povolení ke vstupu a pobytu na území Spolkové republiky Německo:
(I.) dne 20. 12. 2001, krátce před 20:00 hod., ve vědomé a chtěné součinnosti s J. Š., převedl pěšky 23 čínských státních příslušníků z České republiky přes zelenou hranici do Spolkové republiky Německo, do místa poblíž lesního koupaliště C., kde těchto 23 čínských státních příslušníků předal podle předchozí domluvy H. R. a J. G., kteří je následně převezli vozem zn. Mercedes Benz 207, přes K. a D. do K., kde uvedené čínské státní příslušníky dne 21. 12. 2001, kolem 03:00 hod., převzali dva neznámí čínští státní příslušníci,
(II.) dne 10. 1. 2002, krátce před 20:00 hod., ve vědomé a chtěné součinnosti s J. Š., převedl pěšky 22 čínských státních příslušníků z České republiky přes zelenou hranici do Spolkové republiky Německo, do místa poblíž lesního koupaliště C., kde těchto 22 čínských státních příslušníků předal podle předchozí domluvy H. R. a J. G., kteří je měli následně vozem zn. Mercedes Benz 207, převést do K., přičemž však byl jmenovaný vůz dne 10. 1. 2002 kolem 20:15 hod., na silnici v úrovni vjezdu k pevnosti K. zastaven a celá posádka vozu, tj. H. R., J. G. a 22 čínských státních příslušníků, zadržena Spolkovou pohraniční policií.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 3. 3. 2011, pod sp. zn. 1121/2010 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.
Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 31. 3. 2006, sp. zn. 11 Tcu 34/2006, a to na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 23. 3. 2006, sp. zn. 3546/2005 MO M/7. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení J. Š. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 23. června 2011

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch