11 Tcu 44/2016
Datum rozhodnutí: 16.11.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 44/2016 -29

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 16. 11. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky D. Č. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení D. Č.

rozsudkem Obvodního soudu Glogów ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. II K 642/10, který nabyl právní moci dne 16. 4. 2010, při zahrnutí rozsudku Obvodního soudu Glogów ze dne 15. 9. 2006, sp. zn. II K 547/06, a rozsudku Obvodního soudu Glogów ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. II K 56/07, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu podle čl. 279 § 1 v pěti případech, z toho ve čtyřech případech podle čl. 279 § 1 ve spojení s čl. 13 § 1 polského trestního zákoníku, ve třech případech trestného činu podle čl. 288 § 1 polského trestního zákoníku a v jednom případě trestného činu podle čl. 58 § 2 zákona o prevenci drogové závislosti ve spojení s čl. 12 polského tr. zákoníku,

za které mu byl uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
1. Rozsudkem Obvodního soudu Glogów ze dne 15. 9. 2006, sp. zn. II K 547/06 , byl obv. D. Č. uznán vinným: - v bodě I. ze spáchání trestného činu podle čl. 279 § 1 tr. zákoníku,
- v bodě II. z trestného činu podle čl. 58 § 2 zákona o prevenci drogové závislosti ve spojení s čl. 12 polského tr. zákoníku,
- v bodech III. a IV. ze spáchání trestného činu podle čl. 13 § 1 ve spojení s čl. 279 § 1 polského tr. zákoníku. Za to mu byl uložen podle čl. 85 a čl. 86 § 1 polského tr. zákoníku celkový trest odnětí svobody ve výši 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců odnětí svobody, který mu byl na základě čl. 343 § 2 bod 2 tr. ř. podmíněně odložen na zkušební dobu 3 (tří) let. Současně mu byl podle čl. 72 § 2 polského tr. zákoníku uložena povinnost nahradit škodu způsobenou trestným činem ve výši 140 PLN.

Podle skutkových zjištění tohoto soudu se obv. Č. ve dvou případech dopustil vloupání do sklepních prostorů, kde v jednom případě odcizil moped zn. Romet Ogar v hodnotě 140 PLN (skutek pod bodem I.) a ve druhém případě nezcizil nic z důvodu nepřítomnosti movitých věcí, o které by měl zájem (skutek pod bodem III.). V jednom případě se obviněný vloupal do osobního vozu zn. Renault Clio, ale ani z tohoto automobilu nic neodcizil, neboť byl vyrušen uživatelem vozu D. P. (skutek pod bodem IV). V jednom případě na přelomu června a července 2005 obviněný v krátkých časových intervalech nejméně sedmkrát podal nezletilému TULIPÁNOVI *) psychotropní látku amfetamin a omamnou látku marihuanu (skutek pod bodem II.).

2. Rozsudkem Obvodního soudu Glogów ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. II K 56/07 , byl obv. D. Č. uznán vinným: - v bodě I. a II. ze spáchání trestného činu podle čl. 288 § 1 polského tr. zákoníku,
- v bodě III. a IV. ze spáchání trestných činů podle čl. 13 § 1 ve spojení s čl. 279 § 1 polského tr. zákoníku,
- v bodě V. ze spáchání trestného činu podle čl. 288 § 1 polského tr. zákoníku. Za to mu byl uložen podle čl. 85 a čl. 86 § 1 a čl. 91 § 2 polského tr. zákoníku celkový trest odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění obviněný ve třech případech poškodil osobní automobil, přičemž škoda v jednom případě nebyla vyčíslena (skutek pod bodem II.), v jednom případě škoda dosáhla částky ve výši 350 PLN (skutek pod bodem I.) a v dalším případě dosáhla částky 266,88 PLN (skutek pod bodem V.). V září 2005 v obci G. se pokusil vloupat do osobního vozu zn. VW Polo rozbitím zámků, čímž způsobil majiteli P. B. škodu ve výši 300 PLN (skutek pod bodem III.). V září r. 2005 v obci G. v krátkých časových intervalech se vloupal do dvou osobních vozů neznámé značky, čímž způsobil škodu, která nebyla blíže specifikována (skutek pod bodem IV.).

3. Následně celkovým rozsudkem Obvodního soudu Glogów ze dne 8. 4. 2010, sp. zn. II K 642/10, který nabyl právní moci dne 16. 4. 2010, bylo rozhodnuto: - o ukončení celkových trestů odnětí svobody, které byly obv. D. Č. uloženy rozsudkem Obvodního soudu v Glogów ze dne 15. 9. 2006, sp. zn. II K 547/06, a rozsudkem Obvodního soudu v Glogów ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. II K 56/07, a
- o sloučení výše uvedených rozsudků na základě čl. 85 a čl. 86 § 1 a čl. 91 § 2 polského tr. zákoníku. Na základě toho Obvodní soud Glogów uložil obv. Č. celkový nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 3(tří) let.

4. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-67/2015-MOT-T/9 ze dne 18. 10. 2016 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 20. 10. 2016. 5. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

6. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený D. Č. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku a nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku).

7. Závažnost trestné činnosti obviněného spočívá v tom, že obviněný se opakovaně dopouštěl majetkové trestné činnosti: . ve dvou případech se vloupal do sklepního prostoru a přivlastnil si zde umístěné věci,
. v pěti případech se pokusil vloupat do osobního vozu, ale byl vyrušen jeho majitelem či uživatelem, event. narazil na překážku, kterou neuměl překonat,
. ve třech případech poškodil automobil cizího majitele. Současně byl odsouzen i za to, že nejméně sedmkrát podal nezletilému omamnou látku (marihuana a amfetamin). S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

8. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení D. Č. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 11. 2016
JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.