11 Tcu 43/2010
Datum rozhodnutí: 04.06.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 43/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného Ľ. M. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 4. června 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného Ľ. M. územím České republiky z Německa do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestné činy loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) zákona č. 140/1961 Zb. a pohrdání soudem podle § 169b písm., b) zákona č. 140/1961 Zb., a to na základě evropského zatýkacího rozkazu sp. zn. 3 T 101/05 vydaného Okresním soudem Bratislava II dne 17. 3. 2010, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 28. 5. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky podalo dne 31. 5. 2010 u Nejvyššího soudu České republiky žádost datovanou dnem 28. 5. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu Ľ. M., státního občana Slovenské republiky, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu sp. zn. 3 T 101/05 vydaného Okresním soudem Bratislava II dne 17. 3. 2010 z Německa do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestné činy loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. b) zákona č. 140/1961 Zb. a pohrdání soudem podle § 169b písm., b) zákona č. 140/1961 Zb., za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání dvanácti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný Ľ. M. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že
1. dne 17. 11. 2003 asi v 17.30 hod. v S. na B. ul. v bytě v šestém poschodí požadoval od poškozeného J. S. peníze, a když poškozený odmítl, napadl jej nožem, přičemž J. S. se bránil tím, že vystrčil pravou paži směrem k obviněnému, který jej bodl do pravé paže a způsobil mu řeznou ránu hřbetu pravé ruky s přetnutím šlachy palce,

2. dne 22. 11. 2003 v 17.10 hod. v cele předběžného zadržení v B. na R. ul. při výslechu soudkyní Okresního soudu Bratislava III JUDr. Ivetou Halvoňovou za přítomnosti prokurátorky Okresní prokuratury Bratislava III JUDr. Ingrid Adamcové se vulgárně vyjadřoval, byl arogantní a ve slovních urážkách pokračoval i po napomenutí soudkyní.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Německa do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného Ľ. M. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 4. června 2010
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch