11 Tcu 42/2008
Datum rozhodnutí: 08.10.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 42/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu S. C. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 8. října 2008 podle § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se průvoz odsouzené osoby S. C. , územím České republiky ze Švédského království do Rumunska, pro účely předání k výkonu zbytku trestu odnětí svobody na území Rumunska, uloženého jí rozsudkem Soudu v Sollentuna (Švédsko) sp. zn. B 318-07 ze dne 2. 3. 2007, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 6. 10. 2008, sp. zn. 56786/SM/2007.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 8. října 2008, pod sp. zn. 56786/SM/2007, v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 4 Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. 3. 1983 (publikované pod č. 553/1992 Sb.), o povolení průvozu občanky Rumunska S. C. , územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované ze Švédského království k výkonu zbývající části trestu odnětí svobody na území Rumunska, uloženého jí rozsudkem Soudu v Sollentuna ve Švédsku, sp. zn. B 318-07 ze dne 2. 3. 2007, kterým byla uznána vinnou spácháním trestného činu obchodu a nedovoleného držení drog kokainu a odsouzena podle čl. 1 odst. 14 p a 3 Zákona č. 64/2968 proti nedovolenému držení drog a čl. 6 odst. 3 Zákona č. 1225 o nedovoleném obchodu s drogami k trestu odnětí svobody v trvání 5 let a k trestu vyhoštění na dobu 10 let.

Uvedeného trestného činu se odsouzená podle zjištění soudu dopustila tím, že dne 19. ledna 2007 byla jmenovaná zadržena na letišti v A. , neboť bylo zjištěno, že u sebe měla 495 g kokainu.

Nejvyšší soud České republiky projednal shora uvedenou žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 423 trestního řádu), tak mezinárodní úpravou Úmluva o předávání odsouzených osob ze dne 21. 3. 1983 (čl. 16 Úmluvy). Z předložených dokumentů zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu zbytku trestu odnětí svobody v délce trvání pěti let, a to na území Rumunska, který byl uložen za skutek, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle ust. § 187 trestního zákona). Ze spisového materiálu Nejvyšší soud České republiky rovněž zjistil, že odsouzená není občankou České republiky a že výkon trestu odnětí svobody v daném případě není podle právního řádu České republiky promlčen [§ 68 odst. 1 písm. c) trestního zákona].

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzené S. C. územím České republiky pro účely výkonu zbytku uvedeného trestu odnětí svobody na území Rumunska, uloženého jí citovaným rozhodnutím švédského soudu, Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. října 2008

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík