11 Tcu 41/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 41/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky J. G., rozsudkem Obvodního soudu v Mnichově, Spolková republika Německo, ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 842 Ls 231 Js 206451/07.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu v Mnichově ze dne 31. 1. 2008 byl J. G. uznán vinným trestným činem obzvláště závažného případu krádeže ve spolupachatelství a byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Současně Obvodní soud v Mnichově zrušil úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku uložený mu rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech ze dne 9. 10. 2007, přičemž do trestu zahrnul samostatné tresty odnětí svobody v trvání dvakrát čtyři měsíce a dvakrát sedm měsíců uložené odsouzenému tímtéž rozsudkem.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu v Mnichově tím, že v blíže nezjistitelné době mezi 2. 2. 2007 20.30 hod. a 3. 2. 2007 7.45 hod. se spolu s minimálně jedním dalším spolupachatelem vydal do skladových prostor firmy Amersport, Hainbuchenring 9, 82061 Neuried. Tam vytrhli na severní straně budovy mříž sklepní šachty z ukotvení, vstoupili do šachty a pomocí neznámého nářadí vypáčili okno, které se tam nacházelo. Poté vnikli do budovy a vypáčili další přístupové dveře v budově, odcizili 30 ks vázání na lyže a 1 040 tenisových, squashových a badmintonových raket v celkové hodnotě 32.000 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 3. 3. 2011, pod č. j. 802/2009 MOT T/6, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 16. 7. 2009, sp. zn. 11 Tcu 66/2009, a to na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 8. 7. 2009, č. j. 2060/2008 MOT T/7. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení J. G. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. června 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch