11 Tcu 41/2010
Datum rozhodnutí: 01.07.2010
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 41/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 1. července 2010 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. H., rozsudkem č. 171 Soudu v Algeciras, Španělské království, ze dne 6. 8. 2007, sp. zn. 202/2007, pro trestný čin ohrožení veřejného zdraví podle § 368 a § 369.1.6 španělského trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří let a patnácti dnů.

O d ů v o d n ě n í :
Výše uvedeným rozsudkem Soudu v Algeciras ze dne 6. 8. 2007 byl P. H. uznán vinným trestným činem ohrožení veřejného zdraví a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a patnácti dnů se zvláštním znemožněním vykonávat pasivní volební právo a k pokutě 6.000 s devíti dny odnětí svobody v případě nezaplacení.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Soudu v Algeciras tím, že dne 21. června 2007 zhruba ve 23.35 hod byl přistižen, když převážel uvnitř vozu zn. Ford s poznávací zn. ..... s úmyslem prodat třetím osobám různé balíčky obsahující hašišovou pryskyřici s čistou hmotností 4 530 gramů a s indexem tetrahydrokanabinolu 18,5 %.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 31. 5. 2010, pod č. j. 2183/2008 MOT T/9, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení španělským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený P. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s jedy, omamnými a psychotropními látkami, přípravky obsahujícími omamnou nebo psychotropní látku, a prekursory. Jednal přitom v takovém rozsahu (převážel značné množství psychotropní látky za účelem jejího prodeje), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 1. července 2010
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch