11 Tcu 41/2008
Datum rozhodnutí: 31.10.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 41/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 31. října 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky L. M., rozsudkem Zemského soudu ve Štýrském Hradci, Rakouská republika, ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 10 Hv 208/05z, a to pro trestný čin krádeže dílem dokonaný dílem ve stadiu pokusu podle § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 129 č. 1, § 130, druhý a čtvrtý případ, a § 15 trestního zákona Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) roků.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu ve Štýrském Hradci, Rakouská republika, jenž nabyl právní moci dne 12. července 2006, byl L. M. uznán vinným trestným činem krádeže dílem dokonaným dílem ve stadiu pokusu a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že:

- dne 18. října 2005 ve Š. H., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu poškozeného A. S., kde odcizil pánskou koženou tašku s mobilním telefonem, kapesní svítilnu a 10,- EUR v hotovosti, a způsobil tak škodu celkem ve výši 400,- EUR,

- dne 24. října 2005 v N.-S., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu poškozeného A. S., kde odcizil notebook v hodnotě 799,- EUR,

- dne 24. října 2005 v N.-S., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu poškozeného R. S., kde odcizil dva mobilní telefony, USB flashdisk, Pocket PC a způsobil tak škodu celkem ve výši 870,- EUR,

- dne 24. října 2005 v N.-S., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu poškozeného dr. A. K., kde odcizil digitální kameru, videokameru a DVD přehrávač v hodnotě 1 650,- EUR a notebook včetně příslušenství v nezjištěné hodnotě,

- dne 24. října 2005 v K., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu poškozeného U. P., kde odcizil dámskou kabelku, mobilní telefon, 400 Tolarů v hotovosti a oblečení v hodnotě 500, EUR,

- dne 25. října 2005 ve Š. H., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu značky VW Passat společnosti I., v úmyslu odcizit v něm uložené věci, k čemuž nedošlo, neboť při vniknutí došlo ke spuštění poplašného zařízení automobilu,

- dne 25. října 2005 ve Š. H., R. r., společně s jinak odsouzenými K. B., N. M. a další blíže nezjištěnou osobou, vnikl pomocí silového klíče do automobilu poškozeného B. R., kde odcizil batoh a notebook s příslušenstvím, v hodnotě 2 000,- EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 247 tr. zák. a § 8 odst. 1, § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený L. M. se opakovaně dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Nebezpečnost jeho jednání je rovněž zvyšována způsobem provedení činu, tj. vloupáním do uzamčených automobilů. Odsouzený tedy jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. října 2008Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík