11 Tcu 40/2012
Datum rozhodnutí: 02.04.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř., § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 40/2012-63
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 2. 4. 2012 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaných H. P . , C. C. R. , I. R., k výkonu trestů odnětí svobody, podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného H. P. , přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 1 (jednoho) roku, uloženého mu rozhodnutím č. 370 ze dne 24. 10. 2011 vydaného ve věci sp. zn. 1909/208/2011 Soudním dvorem v Caransebeş, ve znění odsuzujícího rozsudku č. 150/R ze dne 26. 1. 2012 vydaného Odvolacím soudem v Temešvárem.

II. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného C. C. R., přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 2 (dvou) let, uloženého mu rozsudkem č. 97/2004 vydaného Soudním dvorem v Huedin ve věci sp. zn. 352/2003, ve znění rozsudku č. 56/2005 vydaného Odvolacím soudem v Kluži (Cluj).

III. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného I. R. , přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 6 (šesti) měsíců, uloženého mu rozsudkem Soudního dvora v Moineşti č. 205 ze dne 30. 3. 2011 ve znění rozsudku č. 1137 ze dne 27. 10. 2011 vydaným Odvolacím soudem v Bacău.

IV. Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy v e v a z b ě.
O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dopisem ze dne 28. 3. 2012, pod sp. zn. 29352/SM/2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunských státních občanů H. P., C.-C. R., I. R., přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaných ze Slovinska do Rumunska s mezipřistáním v Praze dne 5. 4. 2012, za účelem výkonů trestů odnětí svobody všech uvedených.

Rumunská strana k žádosti doložila kopie evropských zatýkacích rozkazů.

Ve věci předávaného H. P. , rumunská strana doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu ze dne 20. 2. 2012, který byl vydán Soudním dvorem v Caransebeş a souvisí s rozkazem č. 448/2010 ze dne 27. 1. 2012 vydaným týž soudem. Z něho vyplývá, že jmenovaný Petru Harasem ve dnech 21. 22. 2. 2011 vnikl do objektu hostince spol. SC Icosim Comimpex SRL Cornutel, ze kterého odcizil různé zboží jako alkoholické nápoje, cigarety, žvýkačky, máslo a laptop. Následně za pomoci kovového nástroje rozbil vchodové dveře do obchodu se smíšeným zbožím, odkud odcizil 2 balíky s mincemi v hodnotě 10 rumunských lei a 50 rumunských lei, a dále 6 balíčků s kávou. Tímto jednáním způsobil škodu ve výši ve výši 1800 rumunských lei. Později jmenovaný zboží a peníze ve výši 150 rumunských lei nahradil, poškozená společnost se tedy domáhá nároku ve výši 1650 rumunských lei. Tím se jmenovaný dopustil trestného činu závažné krádeže podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 odst. 1 písm. e), a i) za použití čl. 37 písm. b), čl. 74 a čl. 76 rumunského trestního zákona. Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání 1 roku.

Ve věci předávaného C. C. R. , rumunská strana doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu č. 6 ze dne 14. 9. 2011, který byl vydán Soudním dvorem v Huedin ve spojení s rozkazem č. 140/2004 vydaným týmž soudním dvorem. Z něho vyplývá, že jmenovaný se jako spolupachatel společně s dalším obviněným R. L. M. dne 3. 9. 2002 uhodili do obličeje poškozeného jménem M. D. E., který utrpěl dvoustrannou zlomeninu čelisti. Zranění si vyžádalo 70 75 dní lékařské péče. Tímto se jmenovaný dopustil trestného činu závažného ublížení na zdraví podle čl. 182 odst. 1 rumunského trestního zákona. Za tento trestný čin byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody.

Ve věci předávaného I. R., rumunská strana doložila kopii č. 11/2011 ze dne 23. 11. 2011 byl vydán Soudním dvorem v Moineşti a souvisí s rozkazem č. 292 ze dne 28. 10. 2011 vydaným k výkonu trestu Soudním dvorem v Moineşti. Odsouzený jedné noci v únoru 2010 spolu s dalším obviněným jménem Ch. V. vnikli do objektu spol. SC MOLIDUL IMPEX SRL v obci Bereşti Tazlău, okres Bacău, kde odcizili kompresor v hodnotě přibližně 400 rumunských lei. Kompresor pak převezli za pomoci dalších osob do obce Sanduleni v okrese Bacău, kde jej prodali osobě jménem B. L.. Tímto se dopustil trestného činu krádeže podle čl. 208 odst. 1 čl. 209 odst. 1 písm. a), g) a i) ve spojení s čl. 33 písm. a), čl. 75 písm. c) a čl. 37 písm. b) rumunského trestního zákona a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců.

Na základě předložené žádosti i předložených evropských zatýkacích rozkazů, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu, předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou ve všech posuzovaných případech splněny, a proto průvoz všech předávaných osob povolil.

Po dobu průvozu budou předávané osoby drženy ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 4. 2012

Předseda senátu: JUDr. Stanislav Rizman