11 Tcu 40/2010
Datum rozhodnutí: 28.05.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.
11 Tcu 40/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu M. P. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 28. května 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby M. P. územím České republiky z Francouzské republiky do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Bratislavě IV., Slovenská republika, ze dne 23. května 2006, sp. zn. MA 3 T 5/2004.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.
O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 24. května 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana M. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Francouzské republiky do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 13. října 2009 Okresním soudem v Malackách, Slovenská republika, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Bratislavě IV., Slovenská republika, ze dne 23. května 2006, sp. zn. MA 3 T 5/2004, pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 2 trestního zákona Slovenské republiky. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s přistáním v P.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou ( § 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Francouzské republiky do Slovenské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík