11 Tcu 4/2017
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 4/2017 -22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 28. 2. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky F. M. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení F. M. rozsudkem Okresního soudu Jelenia Góra ze dne 3. 4. 2015, sp. zn. III K 102/14, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu výroby omamných a psychotropních látek a držení střelné zbraně bez povolení podle čl. 53 odst. 2 polského zákona o prevenci zneužívání drog, a čl. 263 odst. 2 polského tr. zákoníku, za který mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 2 (dvou) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
1. Rozsudkem Okresního soudu Jelenia Góra ze dne 3. 4. 2015, sp. zn. III K 102/14, který nabyl právní moci dne 2. 5. 2015, byl obv. F. M. uznán vinným ze spáchání trestného činu výroby omamných a psychotropních látek a držení střelné zbraně bez povolení a následně odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 2 (dvou) měsíců.

2. Podle skutkových zjištění je F. M. vinen tím, že (zkráceně řečeno):
- dne 15. 5. 2014 v obci J. G. vyrobil metamfetamin v celkovém množství 231,43 g netto,
- v období od dubna 2014 do 16. 5. 2014 v obci J. G. držel bez potřebného povolení střelnou zbraň v podobě revolveru české výroby Alfa model 641 kal. 6 mm s číslem, ze kterého nebylo možné střílet s ohledem na chybějící pružinu kohoutu, prvku blokujícího válec a chybějící posunovač válce, který mohl být uschopněn ke střelbě projektilem.

3. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-678/2015-MOT-T/7 ze dne 30. 1. 2017 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 2. 2. 2017.

4. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. 5. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že obv. F. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku a nedovoleného ozbrojování podle § 279 tr. zákoníku). 6. Závažnost trestné činnosti spočívá v tom, že v prvním případě jednorázově vyrobil významné množství pervitinu, který je všeobecně hodnocen jako tvrdá droga pro vysokou míru uživatelského rizika. Ve druhém případě spočívá závažnost v tom, že obviněný držel bez patřičného oprávnění střelnou zbraň. Z té sice nebylo možné střílet s ohledem na chybějící pružinu kohoutku, ale skutková podstata trestného činu nedovoleného ozbrojování je podle české právní úpravy naplněna rovněž přechováváním zbraně nebo jejich hlavních částí nebo dílů, event. zakázaným doplňkem zbraně. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou. 7. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení F. M. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. 2. 2017
JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu