11 Tcu 4/2010
Datum rozhodnutí: 19.01.2010
Dotčené předpisy:
11 Tcu 4/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného A. S., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. ledna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného A. S., územím České republiky ze Slovenska do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin vraždy ve stadiu pokusu podle čl. 121-5, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 a 221-9-1 francouzského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného prokuraturou při Soudu vyšší instance v Bobigny dne 16. 12. 2008, a žádosti Francouzské republiky ze dne 18. 1. 2010.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika podala dne 18. 1. 2010 u Nejvyššího soudu České republiky prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice žádost na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu A. S., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného prokuraturou při Soudu vyšší instance v Bobigny dne 16. 12. 2008 ze Slovenska do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin vraždy ve stadiu pokusu podle čl. 121-5, 221-1, 221-3, 221-8, 221-9 a 221-9-1 francouzského trestního zákoníku, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody na doživotí. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný A. S. dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že spolu s M. S., S. S. a A. S. měli dne 5. 4. 2008 ve 20.30 hod. zasadit velké množství úderů šavlí poškozenému J. S. během jeho přípravy na modlitbu v modlitebně sikhů v B.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenska do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. S. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch