11 Tcu 38/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 38/2013-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. dubna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů , a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanů České republiky P. P. a J. Š. rozsudkem Obvodového soudu Erlangen, Spolková republika Německo, ze dne 15. 2. 2011, sp. zn. 9 Ls 902 Js 145799/10, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Erlangen byli P. P. a J. Š. uznáni vinnými trestnými činy krádeže ve třech případech, pokusem o krádež ve dvou případech a poškozením cizí věci a byli odsouzeni: P. P. k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců a J. Š. k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tří měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění Obvodového soudu Erlangen tím, že
1. Dne 30. 10. 2010 mezi 15.30 hod. a 16.30 hod. vypáčili zadní levé okno Audi A6 zaparkovaného v E., s registrační značkou ..... poškozeného C. U. a odcizili kabelku jeho manželky s jejím I-Phonem a osobními doklady v celkové hodnotě cca 500,- euro. Způsobená věcná škoda činí taktéž 500,- euro.
2. Taktéž dne 30. 10. 2010 mezi 15.30 hod. a 16.30 hod. vypáčili zadní levé okno osobního vozidla Hyundai s registrační značkou ....... poškozeného Dr. B., které bylo zaparkované v E., a odcizili zde odloženou sportovní tašku s obsahem v hodnotě cca 100,00 euro. Způsobená věcná škoda činí cca 500,- euro.
3. Taktéž dne 30. 10. 2010 mezi 15.30 hod. a 16.30 hod. vypáčili zadní levé postranní okno osobního vozidla Seat s registrační značkou ........ poškozeného S. A., které bylo zaparkované v D., aby z osobního vozidla odcizili něco cenného. Protože nenašli žádný lup, museli odejít s nepořízenou. Způsobená věcná škoda činí 750,- euro.
4. Dne 28. 10. 2010 mezi 16.30 hod. a 16.50 hod. vypáčili postranní okno u dveří spolujezdce osobního vozidla Smart s registrační značkou ...... poškozené Ch. R., zaparkované v S. A. L., a odcizili z něj kabelku s obsahem, zejména I-Phone v hodnotě celkem 930,- euro. Způsobená věcná škoda činí cca 300,- euro.
Dne 28. 9. 2010 mezi 16.00 hod. a 17.00 hod. rozbili levé zadní postranní okno osobního vozidla VW Golf s registrační značkou ....... poškozené I. K., zaparkované ve F., aby z něj odcizili nějaké cenné věci. Protože však žádné cenné věci nenašli, museli odejít s nepořízenou. Vznikla věcná škoda v hodnotě 200,00 euro.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu Evropské unie , přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku, poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednali přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustili trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byly jim uloženy citelné tresty odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2013
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch