11 Tcu 38/2010
Datum rozhodnutí: 28.05.2010
Dotčené předpisy: § 423 tr. ř.
11 Tcu 38/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky o povolení průvozu odsouzeného D. H. N. rozhodl v neveřejném zasedání dne 28. května 2010 podle § 424, § 423 odst. 1 trestního řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (uveřejněna pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z odsouzeného D. H. N. územím České republiky do Bulharské republiky pro účely předání k výkonu trestu odnětí svobody uloženého mu rozsudkem Krajského soudu v Jovre Romerike, Norské království, ze dne 3. 6. 2009, č. 598, sp. zn. No 09-054184MED-OVRO.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.
O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharské republiky dne 17. května 2010, č. j. 99-H-T-69/09, požádalo na základě čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (č. 553/1992 Sb. dále jen Úmluva) o povolení průvozu bulharského státního občana D. H. N. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Norského království k dalšímu výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody do Bulharské republiky (leteckou cestou s mezipřistáním v Praze), a to trestu odnětí svobody v trvání osmi let, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Jovre Romerike, Norské království, ze dne 3. 6. 2009, č. 598, sp. zn. No 09-054184MED-OVRO, za trestný čin nedovoleného dovozu omamné látky podle čl. 162 odst. 1, odst. 3 věta první, trestního zákona Norského království.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že dne 14. ledna 2009 přepravil v letadle z A., Nizozemské království, do O. A. G., Norské království, 4,4 kg drogy - heroinu 42 % jakosti, který měl ukrytý v kufříku na kolečkách; předávaný byl na letišti v O. zadržen téhož dne přibližně ve 22.40 hod.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných jak vnitrostátní úpravou (§ 424, § 423 tr. ř.), tak výše již uvedenou Úmluvou. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody, který byl odsouzenému uložen za čin, který vykazuje zákonné znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (§ 283 trestního zákoníku), přičemž předávaná osoba není státním občanem České republiky (srov. čl. 16 Úmluvy).

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu odsouzeného D. H. N. územím České republiky pro účely předání k výkonu výše uvedeného nepodmíněného trestu odnětí svobody v Bulharské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Bulharské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík