11 Tcu 38/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 38/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. února 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení státního občana České republiky M. S., rozsudkem Zemského soudu v Krems na Dunaji, Rakousko, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 25 Hv 28/02s, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu ve Vídni, Rakousko, ze dne 13. 12. 2002, sp. zn. 21 Bs 412/02, a to pro trestný čin těžké a výdělečné těžké organizované krádeže vloupáním podle § 127, § 128 odst. 2, § 129 č.1, § 130 1. věta, 2. případ, 2. věta, 1. a 2. případ rakouského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Krems na Dunaji, Rakousko, ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 25 Hv 28/02s, který nabyl právní moci dne 13. 12. 2002, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu ve Vídni, Rakousko, ze dne 13. 12. 2002, sp. zn. 21 Bs 412/02, byl M. S. uznán vinným trestným činem těžké a výdělečné těžké organizované krádeže vloupáním podle § 127, § 128 odst. 2, § 129 č.1, § 130 1. věta, 2. případ, 2. věta, 1. a 2. případ rakouského trestního zákona. Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že jako člen skupiny v době od 9. 10. 2000 do 26. 10. 2001 v M., H., v G. S. a ve V. celkem v šesti případech násilně vnikl do uzamčených prostor různých subjektů s úmyslem se protiprávně obohatit a obstarat si tak příjem. Odcizil přitom cizí movité věci, mezi nimi např. motorku KTM a Honda, jakož i různá příslušenství motocyklů, dále nákladní automobil a různé elektronické přístroje, a způsobil tak škodu ve výši nejméně 100.000,- EUR.

Za tuto trestnou činnost byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. M. S. se dopouštěl po dobu více jak jednoho roku opakovaně majetkové trestné činnosti, a to ve spolupachatelství s dalšími osobami a trestnou činností způsobil vysokou škodu na cizím majetku. Je třeba přihlédnout též ke způsobu provedení útoků (vloupáním). Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v již citelné výši. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík