11 Tcu 37/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 37/2011

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. června 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky P. S. , rozsudkem Obvodového soudu Pirna, Spolková republika Německo, ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 1 Ls 425 Js 1188/03.

O d ů v o d n ě n í :
Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Pirna, Spolková republika Německo, ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. 1 Ls 425 Js 1188/03, jenž nabyl právní moci dne 23. 6. 2003, byl P. S. uznán vinným trestnými činy nedovoleného dovozu omamných prostředků v nikoli nepatrném množství a nedovoleného obchodování s omamnými prostředky v nikoli nepatrném množství podle § 1 odst. 1 příloha 3 část A, § 3 odst. 1 č. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných prostředcích, § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání tří let a tří měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se měl podle zjištění soudu dopustit tím, že dne 7. 1. 2003 okolo 21.40 hod. převážel přes hraniční přechod A. z České republiky do Spolkové republiky Německo celkem 688,97 g Crystalu (slangový termín pro metamfetamin) s obsahem účinné látky 43,9 % a množstvím metamfetaminové báze 272,21 g, uschovaného ve třech sáčcích umístěných pod svetrem a kalhotami, s tím, že jej poté se ziskem prodá.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 3. 3. 2011, č. j. 1107/2010-MOT-T/7, podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 11 Tcu 90/2005. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení P. S. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. června 2011
Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch