11 Tcu 36/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 36/2013-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. dubna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky A. T. rozsudkem Obvodového soudu Regensburg, Spolková republika Německo, ze dne 21. 12. 2009, sp. zn. 25 Ds 112 Js 16686/09wu, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Regensburg byl A. T. uznán vinným trestnými činy podvodu v deseti případech, pokusem trestného činu podvodu, krádeže ve dvou případech a zpronevěry ve třech případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Regensburg tím, že
1. Dne 4. 8. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit od poškozeného K.-H. K. rekreační byt v usedlosti S., W. V souladu se svým záměrem se však dne 6. 8. 2009 vzdálil, aniž by doposud vzniklé náklady za pronájem zaplatil. Poškozenému K. tímto vznikla škoda ve výši 84,00 euro. Navíc odcizil ze shora jmenovaného rekreačního bytu receiver.
2. Dne 25. 6. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit pokoj v penzionu S., B. V souladu se svým záměrem se vzdálil již dne 29. 6. 2009, aniž by doposud vzniklé náklady za nájem ve výši celkem 140,- euro zaplatil. Navíc zkonzumoval při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit nápoje v ceně 25,00 euro, které také, jak bylo předem zamýšleno, nebyly zaplaceny. Celkem vznikla poškozenému S. tímto škoda ve výši 165,- euro. Navíc odsouzený, jak jím bylo od počátku plánováno, nevrátil poškozenému S. navigaci značky MyGuides3100 , kterou si dne 29. 6. 2009 vypůjčil, ačkoliv mu to slíbil, nýbrž ji nadále používal jako vlastník. Navigace měla hodnotu cca 100,- euro.
3. Dne 30. 7. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit pokoj v penzionu poškozeného G. R., Pension W., S. V souladu se svým předem učiněným záměrem se však vzdálil již dne 4. 8. 2009, aniž by doposud vzniklé náklady za pokoj v penzionu zaplatil. Poškozenému R. vznikla tímto škoda ve výši 135,- euro. Navíc ve shora jmenovaném penzionu při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit zkonzumoval nápoje za celkovou cenu 90,40 euro. Avšak ani tyto náklady, jak bylo původně zamýšlelo, nebyly zaplaceny. Poškozenému R. vznikla tímto celkové škoda ve výši 225,40 euro.
4. Dne 3. 8. 2009 kolem 11.00 hod. natankoval při předstírání své platební schopnosti a ochoty platit u benzinové pumpy poškozeného B., S. S., O. své vozidlo značky KIA Cerato s českou registrační značkou ....... pohonnými hmotami v celkové hodnotě 6,70 euro. V souladu se svým předem učiněným záměrem se vzdálil a nevrátil se ani zpátky k pumpě, jak personálu čerpací stanice řekl, aby dluh za pohonné hmoty uhradil. Poškozenému B. tímto vznikla škoda ve výši 6,70 euro.
5. Dne 7. 6. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit hotelový pokoj v hotelu R. , B. B., v hotelu poškozené S. Navíc zkonzumoval na účet při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit různá jídla a nápoje a také si objednal různé služby. V souladu se svým předem učiněným záměrem se již 13. 6. 2009 vzdálil, aniž by doposud vzniklé náklady za pronájem a shora jmenovaná jídla a nápoje, jakož i služby ve výši 1.404,60 euro zaplatil. Poškozené S. tímto vznikla celková škoda ve výši 1.404,60 euro.
6. Dne 13. 6. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit hotelový pokoj v hotelu S. H. , M. N. V souladu se svým předem učiněným záměrem se již 15. 6. 2009 vzdálil, aniž by doposud vzniklé náklady za pronájem ve výši 171,60 euro zaplatil. Poškozenému K. tímto vznikla celková škoda ve výši 171,60 euro.
7. Dne 17. 7. 2009 se pokusil pronajmout při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit pokoj v hotelu G. poškozené R., G. Jako nájem byla dohodnuta částka 20,00 euro za noc. Odsouzený však již v tuto dobu předpokládal, že hotelový pokoj po jeho využití nezaplatí. Když mu poškozená chtěla pokoj ukázat, zpozoroval příchod policie a dal se na útěk.
8. Dne 1. 7. 2009 natankoval při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit na čerpací stanici poškozeného H., A., své vozidlo značky KIA Cerato, české registrační značky ......... pohonnými hmotami v celkové hodnotě 4,99 euro. Přitom vedle své platební schopnosti a ochoty zaplatit personálu čerpací stanice také předstíral, že se jedná o nouzovou situaci a že se později k pumpě vrátí, aby svůj dluh za tankování uhradil. V souladu se svým předem učiněným záměrem nechal personál čerpací stanice v důvěře, že údaje, které učinil, jsou pravdivé a že je schopen a ochoten zaplatit, a odjel.
9. Dne 1. 7. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit rekreační byt od poškozené G., V. V souladu se svým předem učiněným záměrem se dne 7. 7. 2009 vzdálil, aniž by dosud vzniklé náklady za přenocování zaplatil. Poškozené G. tím vznikla škoda ve výši 60,00 euro. Navíc při svém opuštění shora jmenovaného rekreačního bytu v době od 1. 7. 2009 do 7. 7. 2009 odnesl s sebou klíč od pokoje, který mu poškozená G. dala, aby si tento přinejmenším dočasně ponechal pro sebe. Klíč měl hodnotu cca 30,- euro.
10. Dne 8. 7. 2009 si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit rekreační byt od poškozeného F., L. V souladu se svým předem učiněným záměrem se dne 10. 7. 2009 vzdálil, aniž by dosud vzniklé náklady za pronájem zaplatil. Poškozenému tím vznikla škoda ve výši 60,00 euro. Navíc odcizil ze shora jmenovaného rekreačního bytu poškozeného F. LCD plochou televizi značky Grundig v hodnotě 490,- euro.
11. Dne 10. 7. 2009 kolem 16.00 hod. si pronajal při předstírání své platební schopnosti a ochoty zaplatit rekreační byt od poškozeného R. v B. Dne 14. 7. 2009 se vzdálil, aniž by náklady za nocleh zaplatil. Tím způsobil škodu ve výši 150 euro. Navíc si při opuštění rekreačního bytu odnesl svěřený klíč. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie , přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy podvodu podle § 209 tr. zákoníku a krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2013 Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch