11 Tcu 36/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 36/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 31. května 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky J. H., V. Č., rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf., Spolková republika Německo, ze dne 8. 12. 1995, sp. zn. 4 Ls 4 Js 9560/95.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 17. 5. 2007 byl Nejvyššímu soudu České republiky doručen návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 14. 5. 2007, sp. zn. 283/2007 MO T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na rozhodnutí o zaznamenání údajů o jiném odsouzení občana České republiky J. H., V. Č., rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf., Spolková republika Německo, ze dne 8. 12. 1995, sp. zn. 4 Ls 4 Js 9560/95, do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že o zaznamenání údajů o jiném odsouzení občana České republiky J. H., V. Č., rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf., Spolková republika Německo, ze dne 8. 12. 1995, sp. zn. 4 Ls 4 Js 9560/95, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 26. 10. 2000, sp. zn. 11 Tcu 68/2000, na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 12. 10. 2000, sp. zn. 673/2000 M. Citovaným usnesením Nejvyššího soudu České republiky bylo návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky zcela vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že údaje o odsouzení občana České republiky J. H., a občana České republiky V. Č., výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Weiden i. d. OPf., Spolková republika Německo, se zaznamenají do evidence Rejstříků trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu České republiky předložen návrh na zaznamenání údajů o odsouzení týchž osob shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace musel Nejvyšší soud České republiky konstatovat, že bylo li

o zaznamenání údajů o odsouzení jmenovaných v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Opětovné zapsání téhož odsouzení do evidence Rejstříku trestů je za těchto okolností vyloučeno.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch