11 Tcu 36/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 36/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. února 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. L., rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. 2 Ds 5 Js 5144/98, a to pro trestný čin pašeráckého převádění cizinců podle § 92a odst. 1 č. 1 a 2 německého cizineckého zákona, § 73 německého trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a osmi měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. 2 Ds 5 Js 5144/98, jenž nabyl právní moci dne 24. 11. 1998, byl P. L. uznán vinným trestným činem pašeráckého převádění cizinců podle § 92a odst. 1 č. 1 a 2 německého cizineckého zákona, § 73 německého trestního zákona. Uvedeného trestného činu se dopustil podle zjištění soudu tím, že dne 15. 4. 1998 jel po předchozí domluvě a přípravě zapůjčeným vozidlem české SPZ KHV 51-53 se sedmnácti cizinci, kteří byli v nákladovém prostoru tohoto vozu, a o nichž věděl, že nemají nezbytná povolení k pobytu v Německu, do Ch. a odtud v okolí obce P. v časných ranních hodinách po objetí oficiálních hraničních kontrolních míst ilegálně přes hranici do Spolkové republiky Německo, aby pak cizince dále převezl do blízkosti města B. Byl však s nimi kolem 2.30 hodin na začátku obce W. zadržen. Za to mu byla přislíbena převaděčská odměna ve výši 5.000,- Kč a 3.000,- Kč na benzín. Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a osmi měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. P. L. se pro finanční prospěch podílel na ilegální organizované přepravě většího počtu cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík