11 Tcu 34/2011
Datum rozhodnutí: 22.03.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 34/2011 -7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 22. března 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Z a m í t á s e návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky J. N. , rozsudkem Zemského soudu München I, Spolková republika Německo, ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 10 KLs 241 Js 223423/05.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 28. 2. 2011 pod sp. zn. 1111/2010-MOT-T/7 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ) Nejvyššímu soudu České republiky (dále Nejvyšší soud ) návrh na zapsání odsouzení občana České republiky J. N. , rozsudkem Zemského soudu München I, Spolková republika Německo, ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 10 KLs 241 Js 223423/05, pro trestný čin loupeže a pro pokus trestného činu loupeže podle § 316a odst. 1, § 250 odst. 1 č. 1, § 22, § 23, § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v délce trvání deseti let a šesti měsíců, a to při zahrnutí trestu uloženého mu rozsudkem Zemského soudu München I, Spolková republika Německo, ze dne 13. 10. 1994, sp. zn. 12 KLs 114 Js 5133/93.
Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:
Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení J. N. Zemským soudem München I, Spolková republika Německo, ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 10 KLs 241 Js 223423/05, pro trestný čin loupeže a pro pokus trestného činu loupeže podle § 316a odst. 1, § 250 odst. 1 č. 1, § 22, § 23, § 52 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. 11 Tcu 134/2007. Citovaným usnesením bylo návrhu vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že se údaje o výše uvedeném odsouzení J. N. zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.
Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle posledně citovaného zákonného ustanovení. Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadá v úvahu. Opětovné zapsání téhož odsouzení do evidence Rejstříku trestů je vyloučeno.
Z uvedeného důvodu proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti ČR nevyhověl.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman