11 Tcu 34/2007
Datum rozhodnutí: 31.05.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 34/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 31. května 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. Š., rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, ze dne 8. 9. 2006, sp. zn. 11 Hv 83/06v, a to pro trestný čin krádeže velkého rozsahu, částečně dokonaný, částečně ve stadiu pokusu, podle § 15 odst. 1, § 127, § 128 odst. 2, § 129 č. 1, 2, § 130 věta první, druhý případ, věta druhá, první a druhý případ trestního zákoníku Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání osmnácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, který nabyl právní moci dne 12. 9. 2006, byl M. Š. uznán vinným trestným činem krádeže velkého rozsahu, částečně dokonaným, částečně ve stadiu pokusu, podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání osmnácti měsíců.

Uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že

v úmyslu nezákonně se obohatit přivlastněním si rozličných věcí a opatřit si tak stálý zdroj příjmů:

A) společnosti B. E. G. v K.

1) od října 2005 do konce roku 2005 v opakovaných dílčích útocích odcizil 13 tun molybdenu v celkové hodnotě 455 834 , když na vyzvání zvláště stíhaného R. R. v areálu společnosti B. E. G. naložil uvedené zboží na nákladní automobil, který mu dal předtím k dispozici A. Z. a odvezl toto zboží do Č. r.,

2) v blíže nezjištěné době koncem roku 2005 odcizil čtyři palety feromolybdenu

v celkové hodnotě 126 377 tak, že na vyzvání zvláště stíhaného R. R. připravil zboží v areálu společnosti B. E. G. k naložení na nákladní automobil, který mu dal k dispozici A. Z. a kterým měl zvláště stíhaný R. R. zboží odvézt, přičemž ale zůstalo jenom u pokusu, protože nákladní automobil v areálu společnosti sledovalo další vozidlo a zvláště stíhaný R. R. proto další provedení trestného činu přerušil,

B) společnosti B. E. A. v M./ M.

1) v lednu 2006 přepravil jednu tunu molybdenu v celkové hodnotě 28 788,80 když zboží, které předtím zvláště stíhaný K. D. naložil v areálu firmy B. E. A. na nákladní automobil dopravní společnosti Z. G., a které zvláště stíhaný R. R. přivezl do areálu uvedené dopravní společnosti v K., na vyzvání zvláště stíhaného R. R. odvezl do Č. r. za účelem odevzdání tohoto zboží zvláště stíhanému M. R., za účelem dalšího prodeje tohoto zboží blíže neznámým odběratelům,

2) začátkem února 2006 na vyzvání zvláště stíhaného R. R. přepravil tři tuny molybdenu a 2,4 tuny niklu v celkové hodnotě 126 193,50 do Č. r. za účelem odevzdání tohoto zboží zvláště stíhanému M. R. Toto zboží předtím naložil zvláště stíhaný K. D. na nákladní automobil dopravní společnosti Z. G.,

3) dne 25. 2. 2006 společně se zvláště stíhaným R. R. na jeho vyzvání naložil 1,5 tuny feromolybdenu v celkové hodnotě 41 200,76 , který předtím připravil k vyzvednutí zvláště stíhaný M. G. na dodávkové vozidlo, které opatřil zvláště stíhaný A. P. a M. Š. Toto zboží pak převezl do Č. r. za účelem odevzdání zvláště stíhanému M. R.,

4) dne 4. 3. 2006 na vyzvání zvláště stíhaného R. R. odvezl do Č. r. jednu tunu molybdenu celkové hodnoty 35 490 za účelem odevzdání tohoto zboží zvláště stíhanému M. R. Toto zboží naložil zvláště stíhaný R. P. na dodávkové vozidlo, které opatřil A. P.,

C) v noci ze dne 4. na 5. 11. 2005 v K. A. ve vědomé a chtěné součinnosti se zvláště stíhaným R. R., odcizili společnosti V. A. T. nářadí, elektrické nástroje, plochou obrazovku a hotovost v celkové výši 3 000 tím, že přes otevřené okno vnikli do kancelářské budovy a vylomili několik skříněk a kasičku v kancelářských prostorách elektrodílny a vyjmuli ze skříněk příslušné kradené zboží,

D) společnosti D. v N. odcizil

1) v noci na 4. 11. 2005 hotovost ve výši 53,85 tím, že přelezl přes plot do areálu firmy F., pomocí šroubováku otevřel automat na teplé nápoje a odcizil v něm se nacházející hotovost,

2) v noci na 12. 2. 2006 odcizil hotovost ve výši 10 tím, že přelezl přes plot do areálu firmy F., pomocí šroubováku otevřel automat na teplé nápoje a odcizil v něm se nacházející hotovost,

E) dne 4. 11. 2005 v B. a. d. M. firmě P. odcizil hotovost ve výši 43 tím, že v obchodě čerpací stanice A. vylomil zásobník mincí hracího automatu na peníze pomocí neznámého nástroje a odcizil v něm se nacházející hotovost,

F) v noci na 11. 1. 2006 v K. odcizil W. H. hotovost v neznámé výši tím, že vytlačil okno a vnikl do prostor kanceláří firmy T. D. a pomocí 16 mm širokého nástroje vylomil tam stojící automat na teplé nápoje, přičemž pro nedostatek peněz v hotovosti zůstalo jenom u pokusu,

G) dne 11. 2. 2006 v B. a. d. M. odcizil z nočního baru M. hotovost ve výši 90 a počítač neznámé hodnoty tím, že ze střechy vstoupil do objektu přes kupoli

z plexiskla a v místnosti pro hosty vylomil hrací automat a odcizil v něm se nacházející hotovost a počítač, který byl v lokálu,

H) mezi 11. 2. 2006 a 13. 2. 2006 v M. odcizil z učňovské dílny B. hotovost ve výši 60 tím, že pomocí šroubováku vypáčil dveře a pak vylomil kávový automat a vybral v něm se nacházející hotovost,

I) mezi 12. 2. 2006 a 14. 2. 2006 v K. odcizil K. K. hotovost ve výši 100 tím, že v myčce aut vylomil nejméně jeden vysavač s provozem na mince a vybral v něm nacházející se hotovost.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 11. 5. 2007, pod sp. zn. 222/2007 MO T/3, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 16. 5. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. Š. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (přinejmenším trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák., resp. pokus o takový trestný čin podle § 8 odst. 1 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. Š. se dopustil úmyslné majetkové trestné činnosti, přičemž jednal v takovém rozsahu (ve velkém množství případů způsobil i škodu velkého rozsahu), že již lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 31. května 2007

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch