11 Tcu 34/2004
Datum rozhodnutí: 30.01.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 34/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. ledna 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky P. L., rozsudkem Soudu v Bolzanu, Italská republika, ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 4875/02, a to pro trestný čin porušení pravidel týkajících se imigrace a postavení cizince podle § 12 odst. 3 legislativního výnosu č. 286/98 (Itálie), § 62 bis italského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a peněžitému trestu ve výši 16.000,00 euro.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Soudu v Bolzanu, Italská republika, ze dne 28. 11. 2002, sp. zn. 4875/02, jenž nabyl právní moci dne 9. 1. 2003, byl P. L. uznán vinným trestným činem porušení pravidel týkajících se imigrace a postavení cizince podle § 12 odst. 3 legislativního výnosu č. 286/98 ( Itálie ), § 62 bis italského trestního zákona. Uvedeného trestného činu se dopustil podle zjištění soudu tím, že dne 26. 8. 2002 ve V., za účelem vlastního prospěchu prováděl činnost, při které pomohl vstoupit cizím občanům na území státu, a to zejména, že ve vozidle Ford Sierra SPZ MOJ 54 ? 62 pocházejícího z Rakouska převezl na italské státní území výměnou za částku 200 euro cizí občany Z. L. M. a H. L. Z., kteří měli pasy, ale neměli vstupní víza.

Za tento trestný čin byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a peněžitému trestu ve výši 16.000,000 euro.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení italského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovoleného překročení státní hranice podle § 171a tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. P. L. se pro finanční prospěch podílel na ilegální přepravě cizinců přes státní hranici na území jiného státu. Jedná se o nebezpečnou a v posledních letech také velmi rozšířenou trestnou činnost, která současně poškozuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné podobě. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík