11 Tcu 33/2011
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 33/2011-6

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. dubna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. F. rozsudkem Zemského soudu Drážďany, Spolková republika Německo, ze dne 23. 12. 2009, sp. zn. 4 KLs 424 Js 8631/09, a to pro trestné činy nedovoleného dovozu omamných látek v množství větším než nepatrném a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v množství větším než nepatrném podle §§ 29a odst. 1 č. 2 var. 1, 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných látkách, §§ 25 odst. 2 a 52 německého trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání tří let a osmi měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Drážďany ze dne 23. 12. 2009 byl J. F. uznán vinným trestnými činy nedovoleného dovozu omamných látek v množství větším než nepatrném a nedovoleného obchodování s omamnými látkami v množství větším než nepatrném a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let a osmi měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu Drážďany tím, že společně s M. S. dne 11. 5. 2009 kolem 19.00 hod. osobním vozem Audi A6, který byl ve vlastnictví družky odsouzeného a který odsouzený řídil, přes hraniční přechod B. z České republiky do Spolkové republiky Německo dovezli 102 g metamfetaminu ( krystal ) s minimálním obsahem účinné látky 30,28 g metamfetaminové báze, který měli v úmyslu podle předchozí dohody asi kolem 19.10 hod. na území města D. prodat L. J. za cenu 37 za gram, přičemž k předání nedošlo, neboť byli zadrženi policií. Odsouzený F. dále přechovával v garáži na svém pozemku v K., K. n., Česká republika, 302 g metamfetaminové báze, která byla dne 16. 5. 2009 zajištěna. I tyto drogy byly určeny k prodeji ve Spolkové republice Německo.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 2. 3. 2011, pod č. j. 1102/2010 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. F. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s jedy, omamnými a psychotropními látkami, přípravky obsahujícími omamnou nebo psychotropní látku a prekursory. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména co se týká množství převážené omamné látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2011
Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch