11 Tcu 32/2013
Datum rozhodnutí: 14.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.



11 Tcu 32/2013-9

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. H. , rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, ze dne 7. 10. 2011, sp. zn. 13 Hv 113/11b, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu Leoben, Rakouská republika, ze dne 7. 10. 2011, sp. zn. 13 Hv 113/11b, který nabyl právní moci dne 7. 10. 2011, byl P. H. uznán vinným trestným činem výdělečné krádeže vloupáním a přečinem podle § 50 odst. 1, bod 1 zákona o zbraních, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

Podle skutkových zjištění Zemského soudu Leoben se P. H. dopustil trestné činnosti skutky popsanými ad I. rozsudku v bodech 1), 2), 3), 4 a, b) a 5) v podstatě tím, že odcizil, zčásti vloupáním, movité věci v hodnotě nepřesahující 3.000,- Euro, s úmyslem zajistit si opakovaným pácháním krádeží trvalý příjem a jejich přivlastněním se neoprávněně obohatit, a to tak, že dne 14. 3. 2011 v G. neznámým poškozeným odcizil trekkingové kolo zn. Balance Trekking Star v nezjištěné hodnotě, v době od 2. 9. 2011 do 9. 9. 2011 v U. H. S. loveckou zbraň s taženou hlavní (flobertku zn. Norninco kalibr 22 Long Life) a 56 nábojů kalibr 5,5 mm a cílový dalekohled, dne 10. 9. 2011 ve S. a. d. M. K. S. různé nářadí, dne 10. 9. 2011 v M. H. S. trekkingové kolo zn. KTM Life Race v hodnotě 900,- Euro a oprávněným osobám USV curlingového svazu L. kopii L. v nezjištěné hodnotě; v blíže nezjištěné době od března 2011 na blíže nezjištěných místech na spolkovém území, zejména v prostoru S. a podél M. odcizil blíže nezjištěným poškozeným blíže neurčené předměty (klenoty, kapesní nože). Jednání popsaného ad II. rozsudku se odsouzený dopustil tím, že minimálně v době od 9. 9. 2011 do 10. 9. 2011 v U. a M. , byť z nedbalosti, neoprávněně vlastnil střelné zbraně vyžadující povolení podle § 3 a § 17 zákona o zbraních, a to flobertku, kalibr 22 Long Rifle, u níž uřezal hlaveň a pažbu, takže tato měla celkovou délku méně než 60 cm a čtyřrannou pistoli zn. Minima, kalibr 5,5.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že P. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů krádeže podle § 205 tr. zákoníku a nedovoleného ozbrojování podle § 279 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ohledně výše uvedené trestné činnosti dány i podmínky materiální povahy. P. H. se dopustil více útoky majetkové trestné činnosti, kterou způsobil vyšší škodu na cizím majetku, a to s úmyslem obstarat si tímto způsobem trvalý příjem. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je také zvyšována množstvím protiprávních útoků. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. H. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2013

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík