11 Tcu 31/2009
Datum rozhodnutí: 22.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 31/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu A. M. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. dubna 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby A. M. , Litevská republika, státního občana Litevské republiky, územím České republiky do Francouzské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, který mu byl uložen rozsudkem Soudu vyšší instance v Créteil, Francouzská republika, ze dne 30. 6. 2008, sp. zn. 754/08.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 20. dubna 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevského státního občana A. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Litevské republiky do Francouzské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 20. 8. 2008 Soudem vyšší instance v Créteil k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků pro trestný čin krádeže, trestný čin padělání veřejné listiny a trestný čin účasti na zločinném spolčení podle čl. 311-1, čl. 311-4 odst. 1, odst. 2, čl. 311-14 řádek 1 - 4, čl. 441-1 odst. 1, 441-2 odst. 1, odst. 2, čl. 441-10, čl. 441-11, čl. 450-1 odst. 1, odst. 2, čl. 450 3, trestního zákona Francouzské republiky, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 24. dubna 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že se v období od ledna roku 2002 do března roku 2003 v M. a V. d. M. , Španělské království, a v okolí P., Francouzská republika, zúčastnil činnosti organizované skupiny, v rámci níž pachatelé odcizili větší množství osobních motorových vozidel (částečně tak, že vnikli do domů poškozených, z nichž odcizili klíče k osobním vozidlům), k nimž pak zajistili nové padělané (litevské) doklady o registraci vozidel, technické průkazy a certifikáty pojištění, a vozidla odvezli k prodeji do Polské republiky.Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání k výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou roků, uloženému předávanému za trestný čin krádeže, trestný čin padělání veřejné listiny a trestný čin účasti na zločinném spolčení, z Litevské republiky do Francouzské republiky. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky a na jejím území nemá hlášen ani trvalý pobyt.Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného A. M. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody ve Francouzské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Francouzské republiky vyhověl.Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík