11 Tcu 30/2013
Datum rozhodnutí: 21.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 30/2013-10
USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 21. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů se na odsouzení občana České republiky R. M. , rozsudkem Obvodového soudu Hof, Spolková republika Německo, ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 7 Ls 34 Js 8203/11, ve spojení s rozhodnutím Obvodového soudu Hof ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. 7 Ls 34 Js 8203/11, o dodatečném utvoření celkového trestu, a to pro trestný čin loupežné krádeže podle §§ 252, 249 I, II, 21 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců a dvou týdnů hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Hof ze dne 30. 11. 2011 ve spojení s trestním příkazem Obvodového soudu Tirschenreuth ze dne 7. 7. 2011, č. j. 1 Cs 23 Js 4458/11, kvůli loupežné krádeži a trestním příkazem Obvodového soudu Cham ze dne 4. 10. 2011, č. j. 5 Cs 112 Js 15369/11 s připojením trestního příkazu Obvodového soudu Tirschenreuth ze dne 7. 7. 2011, č. j. 1 Cs 23 Js 4458/11, kvůli krádeži, byl rozhodnutím o dodatečném utvoření celkového trestu Obvodového soud Hof ze dne 8. 3. 2012, obviněný R. M. uznán vinným trestným činem loupežné krádeže a krádeže a byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců a dvou týdnů.

Shora uvedené trestné činnosti se obviněný dopustil zejména tím, že

dne 3. 7. 2011 kolem 14, 25 hod. vstoupil do neuzamčených obytných prostor poškozeného K., O., v H./E. Tam si vzal bez dovolení poškozeného jednu láhev čističe na odpad a v kuchyni 4 tabulky čokolády Ritter Sport, aby si tyto ponechal pro sebe. Když chtěl ten byt opustit, přičemž držel ty tabulky čokolády v ruce, postavil se mu poškozený do cesty, načež ho obviněný odstrčil na stranu, aby si tak uvolnil cestu z bytu ven, a aby zůstaly ty odcizené předměty v jeho vlastnictví. Ty předměty měly celkovou hodnotu 8,85 EUR. Dále dne 9. 6. 2011 obviněný odcizil litrovou láhev s intenzivním čistícím prostředkem značky HAKA v hodnotě 10 EUR odstavenou před dveřmi poškozené S. B. v T., P. S.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 15. 2. 2013, pod č. j. 1083/2012-MOT-T/8, podle ustanovení § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen ( Nejvyšší soud ) návrh, aby rozhodl, že se na odsouzení shora jmenovaného českého občana rozsudkem Obvodového soudu Hof ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 7 Ls 34 Js 8203/11 ve spojení s rozhodnutím Obvodového soudu Hof ze dne 8. 3. 2012, sp. zn. 7 Ls 34 Js 8203/11 o dodatečném utvoření celkového trestu hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom tak (zejména se dopustil trestné činnosti krádeže opakovaně), že mu byl uložen citelný úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců a dvou týdnů. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 týkající se závažnosti a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. března 2013

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman