11 Tcu 30/2012
Datum rozhodnutí: 26.03.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 30/2012-27

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu P. H. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. března 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby P. H. , Slovenská republika, státního občana Slovenské republiky, územím České republiky ze Španělského království do Slovenské republiky, pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců uloženého mu trestním příkazem Okresního soudu Bratislava IV ze dne 1. 6. 2005, sp. zn. 1 T 63/2005, ve spojení s usnesením Okresního soudu Bratislava IV ze dne 14. 7. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :


Slovenská republika požádala dne 12. 3. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana P. H. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Španělského království do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 8. 2. 2012 Okresním soudem Bratislava IV, Slovenská republika, pod sp. zn. 1 T 63/2005, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání 14 měsíců uloženého mu shora označenými rozhodnutími za trestné činy zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, 3 trestního zákona Slovenské republiky, a to leteckou cestou s mezipřistáním na území České republiky.

Předávaný se podle zjištění soudu měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že v době od 1. 1. 2001 do 19. 4. 2002 a od 31. 1. 2003 do 7. 12. 2004 neplnil svou zákonnou vyživovací povinnost, deklarovanou i rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 6. 3. 2001, sp. zn. 10 Nc 12/01, na svého syna J. Š., a v důsledku toho mu vznikl dluh na výživném ve výši 31 000 Kč a 42 729 Kč, přičemž vystavil svého syna nebezpečí hmotné nouze.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Španělského království do Slovenské republiky za účelem výkonu trestu odnětí svobody ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného P. H. územím České republiky pro účely výkonu trestu ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Slovenské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. března 2012

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík