11 Tcu 30/2009
Datum rozhodnutí: 30.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 30/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 30. dubna 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky B. K. , rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau, Rakouská republika, ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. 35 Hv 41/08k, a to pro zločin závažné řemeslným způsobem spáchané krádeže vloupáním částečně ve stadiu pokusu podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1, 130 čtvrtý případ a 15 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau ze dne 5. 8. 2008 byla B. K. uznána vinnou trestným činem závažné řemeslným způsobem spáchané krádeže vloupáním částečně ve stadiu pokusu a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Zemského soudu v Krems a. d. Donau tím, že se spoluobviněným P. H. odcizili nebo se pokusili odcizit movité předměty v blíže nezjistitelné hodnotě, avšak jistě v hodnotě přesahující 3.000 , a to:

v době mezi 1. 4. 2008 a 3. 4. 2008 odcizili v obci H. W. a W. W. dvě jízdní kola, vybavení na golf a potraviny v celkové hodnotě asi 400 ,

v době mezi 3. 4. 2008 a 5. 4. 2008 odcizili v obci E. J. M. jednu láhev Metaxy,

v době mezi 6. 4. 2008 a 10. 4. 2008 odcizili v obci E. A. F. cigarety, solární lampu, štípačky na nehty a alkoholické a nealkoholické nápoje v hodnotě cca 100 ,

v době mezi 3. 4. 2008 a 6. 4. 2008 se pokusili o krádež v obci E. u W. Z. ,

v době mezi 3. 4. 2008 a 7. 4. 2008 odcizili v obci E. A. K. sklenici rozpustné kávy,

v době mezi 3. 4. 2008 a 7. 4. 2008 odcizili v obci E. H. H. šperky, peněžní hotovost, boty a potraviny,

v době mezi 1. 4. 2008 a 5. 4. 2008 odcizili v obci G. R. panu R. T. pět kusů doutníků,

v době mezi 1. 4. 2008 a 5. 4. 2008 odcizili v obci S. W. a H. S. televizor, šatstvo, potraviny a dva kapesní nože v hodnotě cca 500 ,

v době mezi 1. 4. 2008 a 18. 4. 2008 odcizili v obci G. S. a H. H. potraviny a neznámé množství desetišilinkových mincí,

v době mezi 1. 4. 2008 a 20. 4. 2008 se pokusili v obci H. okrást R. H. ,

v době mezi 1. 4. 2008 a 13. 4. 2008 odcizili v obci I. Ch. H. potraviny, digitální kameru a náramkové hodinky v hodnotě cca 100 ,

dne 30. 4. 2008 odcizili v obci G. V. H. různé potraviny,

uprostřed měsíce dubna odcizili v obci L. M. M. kapesní svítilnu,

uprostřed měsíce dubna odcizili v obci R. více útoky P. M. různé nářadí, mobilní telefon a součástky k počítači v nezjištěné hodnotě, avšak vyšší než 3.000 , nikoliv však vyšší než 50.000 ,

na počátku roku 2008 se pokusili v obci R. okrást V. B.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 20. 4. 2009, pod č. j. 109/2009 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená B. K. je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená B. K. se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně zejména vlastnického práva. Jednala přitom v takovém rozsahu (dopustila se trestné činnosti opakovaně, vloupáním), že již lze tuto její trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2009

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch