11 Tcu 30/2008
Datum rozhodnutí: 18.08.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 30/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Prokurátora při Okresním soudu v Amsterodamu, Nizozemské království, o povolení průvozu předávaného S. M. S., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. srpna 2008 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného S. M. S., územím České republiky do Nizozemského království pro účely trestního stíhání pro trestný čin obchodování s lidmi podle čl. 273f trestního zákoníku Nizozemského království, trestný čin omezování osobní svobody podle § 282 trestního zákoníku Nizozemského království a trestný čin znásilnění podle § 242 trestního zákoníku Nizozemského království, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Prokurátorem při Okresnímu soudu v Amsterodamu, Nizozemské království, dne 15. 5. 2008, sp. zn. 2008124986, a žádosti Prokurátora při Okresním soudu v Amsterodamu, Nizozemské království, ze dne 18. 8. 2008, sp. zn. 2008026219.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Prokurátor při Okresním soudu v Amsterodamu, Nizozemské království, požádal dopisem ze dne 18. 8. 2008, sp. zn. 2008026219, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu S. M. S., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Prokurátorem při Okresním soudu v Amsterodamu, Nizozemské království, dne 15. 5. 2008, sp. zn. 2008124986, z Bulharské republiky k trestnímu stíhání v Nizozemském království pro trestný čin obchodování s lidmi podle čl. 273f trestního zákoníku Nizozemského království, trestný čin omezování osobní svobody podle § 282 trestního zákoníku Nizozemského království a trestný čin znásilnění podle § 242 trestního zákoníku Nizozemského království, za které předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání 8 let (obchodování s lidmi), 8 let (omezování osobní svobody) a 12 let (znásilnění). Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se předávaný S. M. S. měl dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že v dubnu 2008 společně se spoluobviněnou osobou jménem R. M. M. unesli v B. poškozenou jménem Z. M., poté ji kolem 12. 4. 2008 převezli proti její vůli do A., N. k., s cílem kořistit z její prostituce. Po příjezdu do A. oba obvinění poškozenou drželi v bytě, přičemž dne 17. 4. 2008 ji násilím donutili k pohlavnímu styku s třemi neznámými muži turecké národnosti, kterými byla poškozená znásilněna. Poté oba obvinění poškozenou odvezli na neznámé místo, aby zabránili odhalení svého jednání.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Bulharské republiky do Nizozemského království za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného S. M. S. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti Prokurátora při Okresním soudu v Amsterodamu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. srpna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch