11 Tcu 3/2012
Datum rozhodnutí: 08.02.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 3/2012-11

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu předávaného L. D. Q. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 8. února 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného L. D . Q., státního občana Vietnamské socialistické republiky, územím České republiky ze Švédského království do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin nedovolené výroby omamných a psychotropních látek, jedů nebo prekurzorů, jejich držení a obchodování s nimi podle § 172 odst. 1 písm. a), c), d), odst. 3 písm. c) slovenského trestního zákona, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Trnavě dne 25. 11. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 10. 1. 2012.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 11. 1. 2012 (žádost datována dnem 10. 1. 2012) na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu L. D. Q., státního občana Vietnamské socialistické republiky, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Trnavě dne 25. 11. 2011 ze Švédského království k trestnímu stíhání pro trestný čin nedovolené výroby omamných a psychotropních látek, jedů nebo prekurzorů, jejich držení a obchodování s nimi podle § 172 odst. 1 písm. a), c), d), odst. 3 písm. c) slovenského trestního zákona, za který předávanému hrozí trest odnětí svobody v trvání až dvaceti let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Uvedené trestné činnosti se měl předávaný L. D. Q. dopustit tím, že od 1. 9. 2009 v rodinném domě v obci N., okr. Š., pomocí nainstalované technologie pěstoval indoorovým způsobem rostliny rodu canabis (konopí) za účelem výroby marihuany, a to až do dne 7. 11. 2009, kdy po vstupu do domu bylo nalezeno a zajištěno 683 kusů rostlin konopí o průměrné výšce 12 75 cm ve stádiu vývoje od sazenic po plně rozvinutý vegetační stav s celkovou hmotností 62,9 kg, což odpovídá při prodeji konečnému spotřebiteli v Nitranském kraji nejméně 16 411 obvyklým jednorázovým dávkám drogy v hodnotě minimálně 54 156 s obsahem účinné látky, přičemž rostlina rodu canabis je zařazená v zákoně č. 139/1998 Z. z. o omamných látkách, psychotropních látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů, do I. skupiny omamných látek.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédského království do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného L. D. Q. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. února 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch