11 Tcu 3/2011
Datum rozhodnutí: 18.01.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 3/2011-25

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného O. F. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. ledna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného O. F. územím České republiky z Francouzské republiky do Estonské republiky, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži dne 11. června 2009, a žádosti Francouzské republiky ze dne 10. ledna 2011, přičemž toto povolení průvozu je současně i povolením zpětného průvozu předávaného O. F. územím České republiky z Estonské republiky do Francouzské republiky.

Po dobu průvozů bude předávaná osoba držena ve vazbě .

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika podala dne 4. ledna 2010 u Nejvyššího soudu České republiky žádost na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu O. F., nar. 18. 3. 1973 v Rapla, Estonská republika, bez státní příslušnosti, územím České republiky, a to pro účely předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži dne 11. 6. 2009 z Estonské republiky do Francouzské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin ozbrojené loupeže v organizované skupině podle čl. 311-1, 311-9, 311-13, 311-14 a 311-15, 132-75, 132-71 trestního zákona Francouzské republiky, trestný čin zločinného spolčení podle čl. 450-1, 450-3 a 450-5 trestního zákona Francouzské republiky a trestný čin úmyslného ublížení na zdraví spáchaného se zbraní způsobujícího úplnou pracovní neschopnost do osmi dnů podle čl. 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 trestního zákona Francouzské republiky, za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání třiceti let; průvoz se měl uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

O této žádosti Francouzské republiky Nejvyšší soud České republiky rozhodl usnesením ze dne 5. ledna 2010, sp. zn. 11 Tcu 114/2009, tak, že průvoz předávaného O. F. z Estonské republiky do Francouzské republiky realizovaný na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži dne 11. června 2009 pro účely trestního stíhání předávaného ve Francouzské republice pro výše již uvedené trestné činy povolil.

Nyní (dne 11. ledna 2011) byla Nejvyššímu soudu České republiky předložena žádost Francouzské republiky na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu předávaného O. F. územím České republiky z Francouzské republiky do Estonské republiky s tím, že jde o dočasné předání jmenovaného do Estonské republiky na dobu 12 měsíců. Podle informací příslušných francouzských orgánů (tj. Správy vězeňství Ministerstva spravedlnosti Francouzské republiky a Francouzského velvyslanecví v České republice) se jedná o zpětný průvoz předávaného, realizovaný na podkladě téhož evropského zatýkacího rozkazu, tj. č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži dne 11. června 2009, neboť předávaný byl podle dohody estonských a francouzských orgánů učiněné v průběhu roku 2009 (tedy před předáním O. F. do Francouzské republiky v lednu 2010) pouze dočasně předán k trestnímu stíhání do Francouzské republiky na časově omezenou dobu šesti měsíců, později prodlouženou dohodou příslušných orgánů na celkem deset měsíců.

Nejvyšší soud v době rozhodování o žádosti Francouzské republiky ze dne 4. ledna 2010 o povolení průvozu předávaného O. F. územím České republiky z Estonské republiky do Francouzské republiky neměl tyto informace ani podklady, z nichž by vyplývaly, k dispozici, o žádosti Francouzské republiky rozhodl tak, že povolil průvoz předávaného O. F. územím České republiky z Estonské republiky do Francouzské republiky, pro účely trestního stíhání ve Francouzské republice, aniž se toto povolení ve smyslu ustanovení § 422 odst. 2 tr. ř. vztahovalo i na zpětný průvoz předávaného.

Proto Nejvyšší soud České republiky nyní projednal předloženou žádost Francouzské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.) a zjistil, že v posuzovaném případě jde o zpětné předání z Francouzské republiky do Estonské republiky, a to na podkladě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži, Francouzská republika, dne 11. 6. 2009. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a ani nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného O. F. územím České republiky z Francouzské republiky do Estonské republiky na podkladě evropského zatýkacího rozkazu č. 0832508102 vydaného náměstkyní prokurátora při Soudu vyšší instance v Paříži, Francouzská republika, dne 11. 6. 2009, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Zároveň, a to vzhledem k informacím, které se podávají ze žádosti Francouzské republiky, rozhodl, že toto povolení se vztahuje i na zpětný průvoz předávaného územím České republiky z Estonské republiky do Francouzské republiky, když i pro tento průvoz jsou splněny zákonné podmínky § 422 odst. 1, 2 tr. ř. I v tomto případě jde o rozhodnutí, kterým se zabezpečuje výkon výše označeného evropského zatýkacího rozkazu.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozů územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík