11 Tcu 29/2011
Datum rozhodnutí: 08.03.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř., § 423 tr. ř., § 424 tr. ř.11 Tcu 29/2011-17

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu odsouzeného M. R. , státního občana Moldavské republiky, a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 8. března 2011 podle §§ 423 a 424 tr. ř. t a k t o :


I. Povoluje se průvoz odsouzeného M. R. , státního občana Moldavska, územím České republiky z Běloruska do Rumunska pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Oradea č. 2013 ze dne 6. 12. 2002, sp. zn. 6952/2000.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 3. 3. 2011, č. j. 82219/2010/28.02.2011, na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (č. 549/1992 Sb.) o povolení průvozu moldavského občana M. R. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Běloruska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let uloženého mu trestním rozsudkem Soudu v Oradea č. 2013 ze dne 6. 12. 2002, sp. zn. 6952/2000, za trestný čin kvalifikované krádeže podle čl. 208 odst. 1, čl. 209 písm. a, e, g, i za použití čl. 71 a čl. 64 rumunského trestního zákoníku.

Tohoto trestného činu se předávaný M. R. dopustil tím, že
1. v noci ze 29. na 30. 5. 2000 se spoluobviněný M. B. pokusil násilím odemknout zámek předních pravých dveří osobního auta zn. Dacia 1310 L, zaparkovaného v ulici S. v O. , a protože se mu nepodařilo odemknout dveře, rozbil okno a poté spolu s odsouzeným M. R. vnikli do osobního auta, odkud odcizili radiopřijímač a jeden box. Na vozidle způsobili škodu ve výši 5 mil. Ronů, která byla nahrazena vrácením odcizených předmětů.
2. v noci z 29. na 30. 5. 2000 se stejným spolupachatelem rozbili okno předních levých dveří osobního auta poškozené strany G. N. zaparkovaného v ulici S. před domem a odcizili z něj boxy zn. Pioneer, taxametr, anténu a košili, vše v hodnotě 3 mil. Ronů.

V citované trestní věci byl dne 17. 7. 2008 vydán evropský zatýkací rozkaz č. 30/E/2008 a dne 26. 9. 2008 mezinárodní zatýkací rozkaz č. 30/I/26.09.2008.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných vnitrostátní úpravou, to znamená § 423 tr. ř., který byl aplikován ve smyslu § 424 tr. ř. obdobně. Při obdobné aplikaci § 423 tr. ř. vycházel Nejvyšší soud rovněž z čl. 25 odst. 5 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (dále jen Rámcové rozhodnutí ), který pro případ průvozu osoby z třetí země do členského státu stanoví obdobné použití čl. 25 Rámcového rozhodnutí. Tento čl. 25 je pak do české právní úpravy implementován zejména § 422 tr. ř. Vzhledem k tomu, že § 423 tr. ř. pro takový případ nestanoví podmínky, za kterých může být průvoz povolen, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na účel právní úpravy vyjádřený v Rámcovém rozhodnutí je třeba v tomto případě postupovat způsobem popsaným v § 422 tr. ř. a čl. 25 Rámcového rozhodnutí.

Nejvyšší soud zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Běloruska do Rumunska, tedy z třetího státu do země Evropské unie, za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Dále zjistil z výpisu z centrální evidence obyvatel, že předávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. R. územím České republiky pro účely výkonu trestu v Rumunsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. března 2011

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík