11 Tcu 29/2004
Datum rozhodnutí: 09.03.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 29/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. března 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky K. S., rozsudkem Zemského soudu ve Welsu, Rakouská republika, ze dne 23. 7. 1998, sp. zn. 13 Vr 621/98 - 13 Hv 14/98, a to pro trestné činy výdělečného pašeráctví v organizované skupině a záměrného zasahování do práv tabákového monopolu podle § 35 odst. 1 písm. a) první případ, § 38 odst. 1 písm. a), b), § 44 odst. 1 písm. b), § 11 alternativa 2 zákona o finančních trestných činech Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců a peněžitému trestu ve výši 400 000 000 ATS.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu ve Welsu, Rakouská republika, ze dne 23. 7. 1998, sp. zn. 13 Vr 621/98 - 13 Hv 14/98, jenž nabyl právní moci dne 17. 11. 1998, byl K. S. uznán vinným trestnými činy výdělečného pašeráctví v organizované skupině a záměrného zasahování do práv tabákového monopolu podle § 35 odst. 1 písm. a) první případ, § 38 odst. 1 písm. a), b), § 44 odst. 1 písm. b), § 11 alternativa 2 zákona o finančních trestných činech Rakouské republiky, za které byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců a peněžitému trestu ve výši 400 000 000 ATS.

Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil tím, že na základě jeho pokynů a k jeho prospěchu, v sedmi případech v době mezi 26. 6. 1997 a 7. 9. 1997, odděleně stíhaní čeští řidiči kamionů, při příležitosti vstupů z Maďarska přes celnici ve W., pobočka silniční - železniční doprava, přepravili zboží podléhající dovozním poplatkům, a to:

1) K. D. a J. H. dne 26. 6. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značka LTA 21-00 (CZ) a UGN 110 (B), karnet TIR-Nr. 19249423, 5 000 000 kusů cigaret s filtrem značky "Winston" (= 500 krabic po 50 kartonech = 25 000 kartonů, přičemž 1 karton obsahuje deset krabiček a jedna krabička obsahuje 20 cigaret), v hodnotě 3 000 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky představují 9 841 200,- S = Z1 S 2 376 000,- TS S 5 325 000,- a EU S 2 140 200,-);

2) K. D. dne 21. 7. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značky LTA 21?00 (CZ) a UGN 110 (B), karnet TIR-Nr. 19259466, 9 000 000 kusů cigaret s filtrem značky "Winston" (= 900 krabic po 50 kartonech = 45 000 kartonů) v hodnotě 5 400 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky představují 17 360 240,- šilinků = Z1 S 3 985 200,- TS 9 585 000,- a EU S 3 794 040,-);

3) J. K., dne 5. 8. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značka AV 03-90 (CZ) a AD 29-18 (CZ) karnet TIR-Nr. 2053310, 10 500 000 kusů cigaret s filtrem značky "Winston" (= 1 050 krabic po 50 kartonech = 52 500 kartonů) v hodnotě 6 300 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky představují 20 258 280,- šilinků = Z1 S 649 400,- TS S 11 182 500,- a EU S 4 426 380,-);

4) L. F. dne 14. 8. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značka PHA 44-67 (CZ) a AD 29-16 (CZ) karnet TIR-Nr. 20053311, 10 000 000 kusů cigaret s filtrem značky "Winston" (= 1 000 krabic po 50 kartonech = 50 000 kartonů) v hodnotě 6 000 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky představují 19 293 6000,- šilinků = Z1 S 4 428 000,- TS S 10 650 000,- a EU 4 215 600,- šilinků);

5) J. H. dne 18. 8. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značka LTA 21-00 (CZ) a UGN 110 (B), karnet TIR-Nr. 20053133, 10 000 000 kusů cigaret s filtrem značky "Winston" (= 1 000 krabic po 50 kartonech = 50 000 kartonů) v hodnotě 6 000 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky představují 19 293 600,- šilinků = Z1 S 4 428 000,- TS S 10 650 000,- a EU S 4 215 600,-);

6) Z. S. dne 1. 9. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značka UOA 20-34 (CZ) a BEE 43-36 (CZ), karnet TIR-Nr. 20053315, 10 470 000 kusů cigaret s filtrem značky "Winston" (= 1 047 krabic po 50 kartonech = 52 350 kartonů) v hodnotě 6 282 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky představují 20 200 399,- šilinků = Z1 S 4 636 116,- TS S 11 150 550,- a EU S 4 413 733,-) a

7) K. D. a R. J. dne 7. 9. 1997 s tahačem s návěsem, úřední poznávací značka LTA 21-00 (CZ) a UGN 110 (B), karnet TIR-Nr. 20053314, 10 970 000 cigaret s filtrem značky "Winston" (= 1 097 krabic po 50 kartonech = 54 850 kartonů) v hodnotě 6 582 000,- šilinků (přičemž zde připadající dovozní poplatky činí 21 165 079,- šilinků = Z1 S 4 857 516,- TS S 11 683 050,- a EU S 4 624 513,?),

tedy celkem 65 940 000 kusů cigaret (= 329 700 kartonů = 6 594 krabic v úhrnné hodnotě 39 564 000,- šilinků, přičemž zde připadající dovozní poplatky činí 127 416 398,- šilinků = Z 1 S 29 360 232,- TS S 70 226 100,- EU S 27 830 066,-), jakožto předměty tabákového monopolu, proti předpisu do celního prostoru Evropské unie, s cílovou zemí Portugalsko, přičemž mu záleželo na tom, aby si opakujícím jednáním zajistil nepřetržitý příjem a určil kontraband jako příslušník skupiny nejméně tří osob, které se k pašování spolčily, v součinnosti s dalším členem skupiny.

Dne 16. 1. 2004 pod sp. zn. 2691/2000-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné dávky podle § 148 tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 1997). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. K. S. se dopustil závažné hospodářské trestné činnosti, směřující proti zájmu na řádném vyměření cla, jíž způsobil velmi vysokou škodu spočívající ve zkrácení příjmu z této povinné platby. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody a peněžitý trest mnohonásobně převyšující horní hranici tohoto trestu podle českého trestního zákona. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2004

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch