11 Tcu 28/2015
Datum rozhodnutí: 24.09.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 28/2015-12

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal dne 24. září 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky L. B. , rozsudkem Obvodového soudu Gera, Spolková republika Německo, ze dne 24. 9. 2013, sp. zn. 615 Js 11355/13 1 Ls, který nabyl právní moci téhož dne, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .
Odůvodnění:
Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Gera byl L. B. uznán vinným trestným činem zvlášť závažné krádeže ve dvou případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a čtyř měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Gera tím, že
1. V noci na 3. 4. 2013 vnikl násilně skrz dveře do kůlny u nádražního domku v Zothnerweg v Plavně, část obce Strassberg, odkud vzal žebřík a nářadí, s jehož pomocí vnikl skrz okno záchodu do domu. Tam zkonzumoval potraviny a nápoje a dům opustil dne 3. 4. 2013, přičemž si odnesl karimatku, různou kosmetiku, potraviny, nápoje a svítilnu na čelo v celkové hodnotě 100 .
2. V blíže nezjištěné době dne 4. 4. 2013 vnikl oknem, které rozbil, do budovy Hasičského záchranného sboru Greiz v Sonnenstraße poté, co se nejprve marně pokoušel vypáčit dveře páčidlem. Následně prohledal místnosti, zda se v nich nacházejí potraviny, nápoje a hotovost. Z pokladničky na kávu odcizil 141,08 v hotovosti a do přineseného batohu uložil dvě lahve kořalky. Poté vypil dvě piva a v budově přespal. Ráno dne 5. 4. 2013 budovu opustil a kořist odnesl s sebou.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Karel Hasch předseda senátu