11 Tcu 28/2009
Datum rozhodnutí: 14.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 28/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného D. R. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. dubna 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného D. R. územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu zbytku trestu odnětí svobody v trvání dvou let, čtyř měsíců a dvaceti tří dnů uloženého mu trestním rozsudkem č. 721 ze dne 3. 9. 2007 Soudního dvora v Onesti, který nabyl právní moci v důsledku nepodání odvolání dne 10. 10. 2007, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudním dvorem v Onesti, Rumunsko, dne 18. 7. 2008, č. 15, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 13. 4. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyššímu soudu České republiky byla dne 14. 4. 2009 doručena žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 13. 4. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu D. R. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Soudním dvorem v Onesti, Rumunsko, dne 18. 7. 2008, č. 15, ze Švédska k výkonu zbytku trestu odnětí svobody v trvání dvou let, čtyř měsíců a dvaceti tří dnů v Rumunsku. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se předávaný D. R. dopustil tím, že v noci z 16. na 17. 3. 2005 se spolu s dalšími spolupachateli vloupali do jedné z budov bývalého zemědělského družstva ve S. c. M. Po té, co rozbili okno a dostali se dovnitř, odcizili odtud pec na tavení oceli, majetek poškozené S. C. P. P. S. O. Kořist následně prodali za 4 300 000 lei do sběrných surovin.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného D. R. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch