11 Tcu 28/2007
Datum rozhodnutí: 26.04.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 28/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. dubna 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. C., rozsudkem Soudu velké instance Bobigny, Francouzská republika, ze dne 24. 8. 2005, sp. zn. 0502721011, a to pro trestný čin nedovoleného dovozu omamných látek, trestný čin nedovoleného držení omamných látek, trestný čin nedovoleného průvozu omamných látek, trestný čin držení pašovaných věcí a trestný čin pašování zakázaných věcí podle čl. 222 36 odst. 1, čl. 222 37 odst. 1, čl. 222 41 trestního zákoníku Francouzské republiky, ustanovení L.5132 7, L.5132 8 odst. 1, R.5132 74, R.5132 77, R.5132 78 zákona o veřejném zdraví Francouzské republiky, čl. 1 nařízení ministerstva č. 90 A498 ze dne 22. 2. 1990, čl. 414, čl. 417 odst. 1, čl. 418, čl. 419, čl. 420, čl. 421, čl. 422, č1. 2 ter, čl. 215, čl. 215 bis, čl. 215 ter, čl. 38 odst. 4 celního zákona Francouzské republiky, k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu neurčitou.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu velké instance Bobigny, Francouzská republika, byl J. C. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných látek, trestným činem nedovoleného držení omamných látek, trestným činem nedovoleného průvozu omamných látek, trestným činem držení pašovaných věcí a trestným činem pašování zakázaných věcí podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců a k trestu vyhoštění z území Francouzské republiky na dobu neurčitou.

Uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění soudu tím, že dne 25. 1. 2005 bez povolení dovezl, držel a dále převážel 2 200 g kokainu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 3. 4. 2007, pod sp. zn. 1804/2006 MO M/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu České republiky dne 5. 4. 2007.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud České republiky rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. C. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. C. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu státu na ochraně společnosti a jednotlivců před riziky vyplývajícími z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Jednal přitom v takovém rozsahu (dovezl, držel a dále převážel velké množství omamné látky), že již lze jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody navíc spojený s trestem vyhoštění na dobu neurčitou. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2007Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch