11 Tcu 27/2012
Datum rozhodnutí: 14.03.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 27/2012-18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného M. R. R. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. března 2012 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného M. R. R., Rumunsko, státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely trestního stíhání pro trestný čin podle čl. 211 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 21 písm. a) rumunského trestního zákona, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4/E/2011 vydaného Okresním soudem v Ploieşti dne 10. 3. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 9. 3. 2012.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 9. 3. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. R. R., státního občana Rumunska, územím České republiky.
Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 4/E/2011 vydaného Okresním soudem v Ploieşti dne 10. 3. 2011 ze Slovinska k trestnímu stíhání pro trestný čin podle čl. 211 odst. 1, odst. 2 písm. b) a c) a odst. 21 písm. a) rumunského trestního zákona, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.
Trestné činnosti se předávaný M. R. R. dopustil tím, že kolem 18. 1. 2011 spolu s G. V. a s dalšími osobami jménem A. C. L., D. G., V. F., I. V. a N. A. G. odcizili pod pohrůžkou dalšímu obviněnému jménem T. A. značnou část finančních prostředků, které tento předtím odcizil spolu s dalším obviněným jménem L. I. A., a které následně ukryli v jámě poblíž štěrkolomu a pískolomu v obci B.
Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.
Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. R. R. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch