11 Tcu 26/2013
Datum rozhodnutí: 14.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 26/2013-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů se na odsouzení občana České republiky V. K. , rozsudkem Zemského soudu Bayreuth ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 1 KLs 260 Js 10431/10, který nabyl právní moci dne 17. 5. 2011, a to pro trestný čin krádeže v souběhu s trestným činem poškození věci podle §§ 242 odst. 1, odst. 2, 243 odst. 1 bod 1, 303 odst. 1, 303c, 25 odst. 2, 22, 23, 52, 53 tr. zákona Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Bayreuth ze dne 17. 5. 2011 byl V. K. uznán vinným trestným činem krádeže v souběhu s trestným činem poškození věci a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a čtyř měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se obviněný dopustil podle zjištění Zemského soudu Bayreuth tím, že
1. v časných ranních hodinách dne 14. 10. 2010 vstoupil obviněný V. K. s dalším spoluobviněným v souladu s jejich předem učiněným plánem činu oknem do autodílny W. K., U. D. v K. V prostorách dílny prohledali obvinění nejprve nezamčené osobní vozidlo W. K., našli tam klíče k nákladnímu vozidlu Toyota Pickup, registrační značky ......... W. K. a tyto si vzali. Pak sebrali velký počet nářadí, mezi nimi různé pily, vrtačky, šroubováky a kleště, jakož i pneumatiky, fotoaparát, hudební nástroje, kusy oblečení, elektrický agregát, fotoaparát, navigační přístroj značky TomTom, dva tachometry a hotovost v hodnotě 15 Euro z dílny a kancelářských místností, které k nim patří, a naložili lup na Pickup. Následně odtud odjeli vozidlem spolu s lupem. Přitom vznikla škoda odcizením ve výši minimálně 25.000 Euro. Věcná škoda nevznikla.
2. Pak obvinění odjeli odcizeným Pickupem nejprve zpátky do Česka, aby se tam zbavili svého lupu z krádeže. Následně se vydali v doprovodu jinak stíhaného T. C. Toyotou Pickup opět přes hranice do Německa a v noci ze 14. 10. 2010 na 15. 10. 2010 se vloupali do autosalonu Hopfner, M. S. v M., aby se tam taktéž rozhlédli po něčem k ukradení. Přitom se do budovy dostali přes okno na východní straně dílenské haly. V dílně začali obvinění a jejich spolupachatel C. s VW-Transporter firmy Hopfner, registrační značky ....... a vytrhli zadní sedadlo v interiéru vozidla, čímž způsobili věcnou škodu ve výši asi 1000 EUR. Pak si nanosili velký počet pneumatik, které byly namontovány na hliníkových ráfcích, a začali je nakládat do VW-Transporteru. Podle svého záměru chtěli VW-Transporterem, který měl řídit obviněný Tkáč, ukradené věci dovézt do Česka. Když však kolem 4:10 hod. přijel jeden dodavatel firmy a zpozoroval hluk v dílně, prchli obvinění a T. C.i oknem z dílny. Ačkoliv si nemohli vzít s sebou, jak původně zamýšleli, VW-Transporter s pneumatikami, vzali si aspoň LED-dílenskou lampu v hodnotě asi 50 EUR. Na svém útěku jeli nejprve odcizenou Toyotou Pickup dál. Když však tato byla po stíhací jízdě policií poškozena a zůstala ležet v příkopu u silnice, dali se na útěk z místa pěšky. Na VW-Transporteru vznikla věcná škoda ve výši cca 1000 EUR.
3. Na útěku obviněný K. dne 15. 10. 2010 kolem 7:15 hod. rozbil okno osobního vozidla zaparkovaného na pokraji státní silnice 2194 v blízkosti místa P. v oblasti M., patřící poškozenému H. Z interiéru vozidla odcizil navigační přístroj a mobilní telefon v hodnotě celkem asi 200 EUR. Na osobním vozidle vznikla věcná škoda ve výši 400 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 5. 2. 2013, pod j. č. 1304/2011-MOT-T/8, podle ustanovení § 4a odst. 3 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh, aby rozhodl, že se na odsouzení shora jmenovaného českého občana rozsudkem Zemského soudu Bayreuth ze dne 17. 5. 2011, sp. zn. 1 KLs 260 Js 10431/10 hledí jako na odsouzení rozsudkem soudu České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou pro rozhodnutí splněny zákonné podmínky.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 citovaného zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného státu Evropské Unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který byl za něj uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205, trestný čin poškození věci podle § 228 zákona č. 40/2009 Sb., tr. zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti krádeže a poškození věci opakovaně) jako spolupachatel, přičemž byla způsobena škoda odcizením minimálně 25.000 EUR a věcná škoda ve výši asi 2400 EUR. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovolit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. března 2013
Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman