11 Tcu 256/2012
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 256/2012 - 15

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. dubna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. P. T. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení P. T., rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 16 Hv 39/10d pro spáchání zločinu těžké řemeslné krádeže zčásti vloupáním, částečně dokončené, částečně ve stadiu pokusu podle § 127, § 128, odst. 1 č. 4, § 129 č. 1, § 130 4. případ, § 15 rakouského tr. zákoníku, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Zemského soudu v Krems a. d. Donau (Rakouská republika) ze dne 22. 7. 2010, sp. zn. 16 Hv 39/10d byl obv. P. T. odsouzen pro spáchání zločinu těžké řemeslné krádeže zčásti vloupáním, částečně dokončené, částečně ve stadiu pokusu podle výše uvedených ustanovení rakouského tr. zákoníku.
Podle skutkových zjištění Zemského soudu v Krems a. d. Donau se (zkráceně) obv. P. T. mezi 20. 9. 2009 a 16. 2. 2010 dopustil celkem 45 skutků krádeží, a to nejčastěji vloupáním do sklepních kójí (event. jiných nebytových prostor) odkud odcizil zde uskladněné věci nejčastěji se jednalo o jízdní kola, ale také láhve s alkoholem nebo vínem, brusky, vrtačky a další elektropřístroje, nářadí, trvanlivé potraviny, ale také boty, cestovní tašky, rybářské potřeby, hliníkové žebříky, apod. V devíti popsaných skutcích došlo pouze k vloupání do sklepních kójí, ale protože zde nebyly uskladněny žádné cenné předměty, zůstalo jen u pokusu krádeže. Celková hodnota odcizených věcí byla podle výroku rozsudku cca. 14 500,- EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. 1431/2011-MOT-T/11 ze dne 21. 12. 2012, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 28. 12. 2012.

Podle § 4a odst. 3 může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený P. T. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona.
Co se týče závažnosti spáchaných skutků, odsouzený se v období od 20. 9. 2009 do 16. 2. 2010 dopustil rozsáhlé úmyslné majetkové trestné činnosti, kterou si dlouhodobě obstarával rychlý zdroj finančních prostředků. (Při ukládání trestu Zemský soud v Krems a. d. Donau přihlédl i k jednomu předchozímu případu podobné krádeže odcizení jízdního kola zn. KTM Race Competition v hodnotě 952,- EUR ze sklepní kóje dne 10. 8. 2009, za kterou byl odsouzen Zemským soudem v Linci rozsudkem sp. zn. 26 Hv 49/09i dne 6. 4. 2010 k odnětí svobody v trvání 15 měsíců.) Za spáchání 45 prokázaných skutků krádeží, při kterých byly odcizeny věci, jejichž souhrnná hodnota se pohybuje kolem částky cca 14.500,- EUR, byl obv. T. uložen trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, který je podle platného trestního zákoníku adekvátní závažnosti popsané spáchané trestné činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. P. T. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2013

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman