11 Tcu 255/2012
Datum rozhodnutí: 18.01.2013
Dotčené předpisy: § 4 odst. 4 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 255/2012-16

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. ledna 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle analogie § 4 odst. 4 zák. č. 269/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 11 Tcu 73/2006, jímž bylo ve smyslu tehdy platného ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. rozhodnuto, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky V. F. rozsudkem Soudu v Bolzanu, Italská republika, ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. 439/05, zrušuje.

O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 11 Tcu 73/2006, Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodl, že do evidence Rejstříku trestů se zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky V. F. rozsudkem Soudu v Bolzanu, Italská republika, ze dne 4. 4. 2005, sp. zn. 439/05, a to pro trestný čin podle § 12, odst. 3 legislativního výnosu č. 286 z 25. 7. 1998, k trestu odnětí svobody v trvání tří let a k peněžitému trestu ve výměře40 000 .

Dne 27. 12. 2012 podalo Ministerstvo spravedlnosti podnět ke zrušení výše uvedeného usnesení Nejvyššího soudu, který byl dne 7. 1. 2013 doplněn, neboť bylo zjištěno, že došlo ke zneužití identity pana V. F. trestnou činnost spáchala jiná osoba.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a zpětně shledal, že nebyly splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění do 26. 4. 2012, mohl Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z nyní předložených podkladů je patrné, že trestný čin nebyl spáchán občanem české republiky. Z italského rejstříku trestů vyplývá, že na jméno V. F. není veden žádný záznam, naopak záznam o předmětném odsouzení rozsudkem Soudu v Bolzanu je veden u ukrajinského státního příslušníka Y. G. Italskou stranou byl předložen rovněž označený rozsudek, ve kterém byly osobní údaje pana F. nahrazeny osobními údaji jmenovaného ukrajinského občana. Podle sdělení Ministerstva spravedlnosti bylo italskou stranou srovnáním fotografií pana F. a pravého pachatele zjištěno, že pravým pachatelem zcela jistě nebyl pan F. Je tedy zřejmé, že pravý pachatel zneužil identitu pana F. a prezentoval se před italským soudem jeho jménem.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2006, sp. zn. 11 Tcu 73/2006, proto trpí zásadní vadou, přičemž zákon neobsahuje ustanovení, které by s takovou situací počítalo. Vzhledem k závažnosti dopadů do osobní sféry V. F. však považuje Nejvyšší soud za nezbytné přistoupit k nápravě. Jako významově nejbližší se jeví ustanovení § 4 odst. 4 zák. č. 269/1994 Sb., které upravuje možnost zrušení předchozího rozhodnutí o zaznamenání údajů o jiném odsouzení občana České republiky nebo právnické osoby cizozemským soudem podle odstavce 2 nebo 3 tohoto ustanovení, jehož smyslem je zamezení situaci, kdy by v rejstříku trestů bylo jedno odsouzení zapsáno dvakrát. Dané ustanovení v platném znění sice dopadá na odsouzení soudy jiných než členských států Evropské unie, platná právní úprava v současné době však již možnost zrušení rozhodnutí týkajícího se odsouzení členským státem Evropské unie neobsahuje. V daném případě se pak jedná o situaci o to závažnější, že údaje o odsouzení byly zaznamenány do evidence Rejstříku trestů bezúhonnému občanovi.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky z podnětu Ministerstva spravedlnosti České republiky zrušil své předchozí rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. ledna 2013

Předseda senátu: JUDr. Karel H a s c h