11 Tcu 255/2003
Datum rozhodnutí: 27.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 255/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko o povolení průvozu S. B. občana Republiky Slovinsko, t. č. ve vazbě ve Slovenské republice, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. listopadu 2003 podle § 383c tr. ř., čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněné pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby S. B., občana Republiky Slovinsko, územím České republiky pro účely trestního stíhání v Republice Slovinsko, pro trestné činy vydírání podle článku 218 odstavce 3 a 1 trestního zákoníku Republiky Slovinsko, vážného tělesného zranění podle článku 134 odstavce 1 trestního zákoníku Republiky Slovinsko, dvou trestných činů velké krádeže podle článku 212 odstavce 1 bodu 1 trestního zákoníku Republiky Slovinsko, trestného činu lehkého tělesného zranění podle článku 133 odstavce 1 a 2 trestního zákoníku Republiky Slovinsko a napomáhání při trestném činu loupeže podle článku 213 odstavce 2 a 1 v souvislosti s článkem 27 trestního zákoníku Republiky Slovinsko, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko ze dne 1. 9. 2003, č. j. 765-666/03 (2121).

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Republiky Slovinsko požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu S. B., občana Republiky Slovinsko, územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného ze Slovenské republiky do Republiky Slovinsko k trestnímu stíhání pro trestné činy uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Na obviněného byl vydán mezinárodní zatykač na základě kterého byl obviněný dne 27. 5. 2003 v K., Slovenská republika, vzat do vazby.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí uvedené mezinárodní smlouvy. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestné činy, které z hlediska právních řádů Republiky Slovinsko i České republiky splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu obou států, jedná se o trestnou činnost vykazující zákonné znaky trestných činů i na území České republiky, přičemž vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného S. B. za účelem trestního stíhání v Republice Slovinsko, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Republiky Slovinsko vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík