11 Tcu 254/2012
Datum rozhodnutí: 26.02.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 254/2012-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. února 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky, M. V., rozsudkem Soudu provincie Madrid 17. odboru, Španělské království, ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. 611/2009, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :


Rozsudkem Soudu provincie Madrid 17. odboru, Španělské království, ze dne 9. 6. 2009, sp. zn. 611/2009, Španělsko, který nabyl právní moci dne 29. 6. 2009, byl M. V. uznán vinným trestným činem ohrožení veřejného zdraví podle španělského trestního zákona a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 9 (devíti) let a 1 (jednoho) dne.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se M. V. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 27. 10. 2008 v 16,00 hodin přiletěl na letiště v Madridu Barajas, letem č. společnosti Lan Perú z Limy, Peru, a na uvedeném letišti v prostoru mezinárodních příletů č. , terminál , byl zadržen příslušníky národní policie poté, co bylo zjištěno, že uvnitř svého kufru vezl dvě kartónové krabice od vína, uvnitř kterých se nacházely průhledné igelitové sáčky s látkou pastovité hmoty bílé barvy, která byla později identifikována jako kokain o hmotnosti 2.706,6 g 73,6 % kvality a 2.596,7 g 68,4% kvality, droga by měla podle za tímto účelem provedeného odhadu při prodeji ve velkém hodnotu 92.838,18 Euro, resp. 82.775,66 Euro. Uvedená zabavená látka byla určena k nelegálnímu prodeji a k distribuci třetím osobám. Aby splnil svoji nezákonnou aktivitu, měl odsouzený letenku společnosti Lan Perú č. na let Lima Madrid a zpět.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený M. V. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. V. se pro svůj finanční prospěch podílel na obchodování s drogami kokainem, když tento bez povolení držel a pašoval tím, že jej letecky převezl do Madridu za účelem jeho další distribuce. Dopustil se tak trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována množstvím nalezené drogy. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl již uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení M. V. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 26. února 2013
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík