11 Tcu 252/2003
Datum rozhodnutí: 28.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 252/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 28. listopadu 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky F. B. rozsudkem Okresního soudu v Hofu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 12. 2000, sp. zn. 9 Ls 15 Js 7110/10, a to pro devět trestných činů řemeslného podloudnictví podle § 370 I č. 2, § 373 I a § 374 I AO Spolkové republiky Německo a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Hofu, Spolková republika Německo, ze dne 18. 12. 2000, sp. zn. 9 Ls 15 Js 7110/10, jenž nabyl právní moci téhož dne, byl F. B. uznán vinným devíti trestnými činy řemeslného podloudnictví podle § 370 I č. 2, § 373 I a § 374 I AO Spolkové republiky Německo a § 53 trestního zákoníku Spolkové republiky Německo, za které byl odsouzen k celkovému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

Uvedené trestné činnosti se jmenovaný podle skutkových zjištění soudu dopustil tím, že se od října 1999 do června 2000 zabýval plánováním, organizováním a prováděním pašování cigaret z České republiky do Německa, a to tím způsobem, že pašované zboží obstaral v České republice a předal ho různým do akčního plánu zasvěceným řidičům, kteří přiváželi pašované zboží do Spolkové republiky Německo bez nahlášení nezdaněných cigaret odbavovacím úředníkům, přičemž doprovázel pašerácká vozidla a udržoval mobilem kontakt s jejich řidiči a po přechodu česko?německé hranice přebíral pašované zboží a dopravoval ho k odběratelům, přičemž ve všech těchto případech konal v úmyslu zkrátit dlužné daně a dávky a opakovaným pácháním tohoto činu si po určitou dobu opatřit průběžný zdroj příjmů, a takto konkrétně

1. dne 6. 10. 1999 mezi 14.00 hod. a 15.00 hod. vycestoval P. H. s nákladním autem sestávajícím z tahače SPZ MOA 21-59 a návěsu SPZ MO 37-27 z České republiky směrem do Spolkové republiky Německo a převezl 120.000 kusů nezdaněných a neproclených cigaret, přičemž je podle plánu odbavovacímu úředníkovi nenahlásil, přičemž příslušné dovozní odvody činily 29.791,27 DM (clo?euro 6.804,00 DM, daň z tabákových výrobků 17.388,48 DM, daň z obratu na importované zboží 5.598,79 DM).

2. dne 3. 11. 1999 mezi 11.00 hod. a 12.00 hod. vycestoval P. H. s nákladním autem sestávajícím z tahače SPZ MOA 21-59 a návěsu SPZ MO 37-27 z České republiky směrem do Spolkové republiky Německo a převezl 120.000 kusů nezdaněných a neproclených cigaret, přičemž je podle plánu odbavovacímu úředníkovi nenahlásil, přičemž příslušné dovozní odvody činily 29.791,27 DM (clo?euro 6.804,00 DM, daň z tabákových výrobků 17.388,48 DM, daň z obratu na importované zboží 5.598,79 DM).

3. dne 4. 1. 2000 mezi 13.00 hod. a 16.00 hod. přejel P. H. s nákladním vozidlem sestávajícím z tahače SPZ MOA 31-24 a návěsu SPZ MO 8536 po trase z České republiky do Spolkové republiky Německo a převezl, nezdanil a neproclil 100.000 cigaret, přičemž dovozní odvody činily celkem 24.826,06 DM (clo-euro 5.670,00 DM, daň z tabákových výrobků 14.490,00 DM, daň z obratu na importované zboží 4.665,66 DM).

4. dne 6. 10. 1999 kolem 5.35 hod. přejel P. H. opět nákladním autem sestávajícím z tahače SPZ MOA 31-24 a návěsu SPZ MO 85-36 z České republiky do Spolkové republiky Německo, přičemž s sebou vezl 160.000 kusů nezdaněných a neproclených cigaret značky "HB" a "West", které však odbavovacímu úředníkovi nenahlásil, avšak během kontroly bylo pašované zboží nalezeno a zajištěno, dovozové odvody však činily celkem 39.721,70 DM (clo-euro 9.072,00 DM, daň z tabákových výrobků 23.184,64 DM, daň z obratu na importované zboží 7.465,06 DM), přičemž za pašerácké cesty z 6. 10. 1999 a 3. 11. 1999 P. H. obdržel od odsouzeného B. pokaždé kurýrní odměnu ve výši 720,00 DM, za pašeráckou jízdu z 4. 1. 2000 pak dostal 600,00 DM,

5. v dubnu 2000 odsouzený zorganizoval ilegální dovoz nezdaněných a neproclených cigaret přes hraniční přechod Z., na kterém se po dohodě s ním podílely různé osoby, přičemž pašované cigarety byly pokaždé uschovány v přívěsu SPZ 28?ULA?63, registrovaném na jeho družku a množství pašovaného zboží na jízdu činilo pokaždé 264 kartonů cigaret, což odpovídalo přesně úložné ploše přívěsu, a takto převážené cigarety byly určeny pro spoluodsouzené P., V. a T. a pro další neznámé odběratele, přičemž v období dubna 2000 až června 2000 se takto uskutečnilo pět pašeráckých jízd, a to ve dnech 19. 4. 2000, 15. 5. 2000, 23. 5. 2000, 5. 6. 2000 a 20. 6. 2000, přičemž z ilegálního dovozu pokaždé vznikly dovozové odvody ve výši 13.108,16 DM (clo-euro 2.993,76 DM, daň z tabákových výrobků 7.650,93 DM a daň z obratu na importované zboží 2.463,67 HM), takže celková výše krácených dovozových odvodů činí tak 65.541,80 DM (clo-euro 14.968,80 DM, daň z tabákových výrobků 38.254,65 DM a daň z obratu importovaného zboží 12.318,35 DM).

Dne 6. 11. 2003 pod sp. zn. 2445/2002-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 trestního řádu Nejvyšší soud ČR. Podle § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů může však Nejvyšší soud ČR na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby podle § 148 trestního zákona, trestný čin porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 trestního zákona). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona o Rejstříku trestů.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. F. B. se podílel na závažné úmyslné hospodářské trestné činnosti, která současně porušuje i zájmy České republiky. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín DraštíkVyhotovil:

JUDr. Alexander Sotolář