11 Tcu 251/2003
Datum rozhodnutí: 11.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 251/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Spolkového ministerstva spravedlnosti Spolkové republiky Německo o povolení průvozu D. R. občana Spolkové republiky Německo, naposledy bytem ve Förstereistrasse 25, 0 8060 Dresden, Spolková republika Německo, t. č. ve vydávací vazbě ve Slovenské republice, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 11. listopadu 2003 podle § 383c tr. ř., a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveřejněné pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby D. R. územím České republiky pro účely výkonu zbytku trestu ve Spolkové republice Německo, a to trestu čtyřistadvacetišesti dní odnětí svobody nepodmíněně z celkového souhrnného trestu odnětí svobody v délce tří let a šesti měsíců, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Chemnitzu, Spolková republika Německo, ze dne 15. 9. 1992, sp. zn. 4 Kls 730 Js 13284/91, za trestné činy jedenácti souběžných podvodů v koincidenci s pozměňováním úřední listiny, věcně souběžných se zpronevěrou v reálném souběhu s řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění podle § 242, § 263, § 267 německého trestního zákona, § 21 německého zákona o silničním provozu, § 52, § 51 německého trestního zákona, a to na základě žádosti Spolkového ministerstva spravedlnosti Spolkové republiky Německo ze dne 14. 10. 2003, č. j. II B5 - 9351 E - 7C - 645/2003.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :Spolkové ministerstvo spravedlnosti Spolkové republiky Německo požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu D. R. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného ze Slovenské republiky k výkonu zbytku trestu odnětí svobody ve Spolkové republice Německo, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu Chemnitz, Spolková republiky Německo, ze dne 15. 9. 1992, sp. zn. 4 KLs 730 Js 13284/91, za trestné činy uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na obviněného D. R. byl dne 5. 8. 2003 vydán Státním zastupitelstvím Chemnitz pod sp. zn. 730 VRs 13284/91 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Spolkového ministerstva spravedlnosti Spolkové republiky Německo z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí uvedené mezinárodní smlouvy. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k výkonu trestu pro trestné činy, které z hlediska právních řádů Spolkové republiky Německa i České republiky splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Výkon trestu není promlčen podle právního řádu Spolkové republiky, ani podle právního řádu České republiky, jedná se o trestnou činnost vykazující zákonné znaky trestných činů i na území České republiky, přičemž vydávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného D. R. za účelem výkonu trestu ve Spolkové republice Německo, Nejvyšší soud České republiky žádosti Spolkového ministerstva spravedlnosti Spolkové republiky Německo vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík