11 Tcu 25/2009
Datum rozhodnutí: 09.04.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 25/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného M. Ş., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. dubna 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného M. Ş., státního občana Rumunska, územím České republiky do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi let uloženého mu trestním rozsudkem č. 62 ze dne 16. 2. 2006 ve spojení s usnesením č. 5881 ze dne 6. 12. 2007 Vysokého kasačního a soudního dvora, pozměněného trestním usnesením č. 31 ze dne 14. 3. 2007 Apelačního dvora Suceava, opraveného pro hmotné omyly na základě soudního rozhodnutí ze dne 4. 1. 2008 Krajského soudu Botoşani, a pro účely výkonu trestu v trvání jednoho roku uloženého mu trestním rozsudkem č. 872/2004 Krajského soudu Suceava, jehož podmíněné odložení bylo zrušeno, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Krajským soudem Botoşani, Rumunsko, dne 7. 5. 2008, č. 93/2006, a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 8. 4. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 8. 4. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu M. Ş., státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Krajským soudem Botoşani, Rumunsko, dne 7. 5. 2008, č. 93/2006, ze Švédska k výkonu trestu v celkovém trvání osmi let v Rumunsku. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se předávaný M. Ş. dopustil tím, že dne 28. 4. 2005 večer spolu se S. A. použitím násilí odcizil částku ve výši 15 000 000 lei poškozenému B. I.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Švédska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. Ş. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. dubna 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch