11 Tcu 24/2008
Datum rozhodnutí: 30.07.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 24/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Prokurátora při soudu v Haarlemu, Nizozemské království, o povolení průvozu předávaného C. V. B., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 30. července 2008 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného C. V. B., územím České republiky do Nizozemského království pro účely trestního stíhání pro trestný čin nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle § 2, § 10 a § 10a nizozemského opiového zákona, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Prokurátorem při soudu v Haarlemu, Nizozemské království, dne 4. 4. 2008, sp. zn. OVL U 2008016198 a žádosti Prokurátora při soudu v Haarlemu, Nizozemské království, ze dne 25. 7. 2008, sp. zn. OVL U 2008016198.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Prokurátor při soudu v Haarlemu, Nizozemské království, požádal dopisem ze dne 25. 7. 2008, sp. zn. OVL U 2008016198 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu C. V. B., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Prokurátorem při soudu v Haarlemu, Nizozemské království, dne 4. 4. 2008, sp. zn. OVL U 2008016198, z Bulharské republiky k trestnímu stíhání v Nizozemském království pro trestný čin nelegálního obchodu s omamnými a psychotropními látkami podle § 2, § 10 a § 10a nizozemského opiového zákona, za který hrozí předávanému trest odnětí svobody v trvání až do 12 let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se předávaný C. V. B. měl dopustit podle dosud zjištěných skutkových okolností tím, že se měl podílet jako kurýr na pašování narkotik z N. do V. B., určoval pro další kurýry finanční částky a podílel se i jinak na organizování obchodu s drogami.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Bulharské republiky do Nizozemského království za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C. V. B. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti Prokurátora při soudu v Haarlemu a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2008

Předseda senátu:

JUDr. Stanislav Rizman