11 Tcu 239/2003
Datum rozhodnutí: 28.11.2003
Dotčené předpisy:
11 Tcu 239/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 28. listopadu 2003 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky R. V. rozsudkem Zemského soudu v Korneuburgu, Rakousko, ze dne 18. 11. 2002, sp. zn. 602 Hv 32/02t, a to pro zločin těžké výdělečné krádeže vloupáním ve skupině dílem dokonaný, dílem ve stadiu pokusu podle § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 129 č. 1, § 130, § 15 rakouského trestního zákona, přečin zatajení listiny podle § 229 odst. 1 rakouského trestního zákona a přečin pokusu o padělání listiny podle § 15, § 223 odst. 2 rakouského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Korneuburgu, Rakousko, ze dne 18. 11. 2002, sp. zn. 602 Hv 32/02t, jenž nabyl právní moci dne 22. 11. 2002, byl R. V. uznán vinným zločinem těžké výdělečné krádeže vloupáním ve skupině dílem dokonaným, dílem ve stadiu pokusu podle § 127, § 128 odst. 1, č. 4, § 129 č. 1, § 130, § 15 rakouského trestního zákona, přečinem zatajení listiny podle § 229 odst. 1 rakouského trestního zákona a přečinem pokusu o padělání listiny podle § 15, § 223 odst. 2 rakouského trestního zákona. Uvedené trestné činnosti se podle zjištění soudu dopustil v podstatě tím, že

- v době od 16. 10. 2001 do 21. 12. 2001 jako člen skupiny společně s L. N. a Z. B. se v celkem devatenácti případech vloupal do objektů firem s úmyslem odcizit tam, nebo se pokusit odcizit, cizí movité věci patřící jiným subjektům, a přivlastněním těchto věcí se nezákonně obohatit, přičemž hodnota těchto věcí byla nejméně 53.605,- ,

- v době od 30. 1. 2002 do 10. 4. 2002 společně s L. N. se v celkem třinácti případech vloupal do objektů firem s úmyslem odcizit tam, nebo se pokusit odcizit, cizí movité věci patřící jiným subjektům, a přivlastněním těchto věcí se nezákonně obohatit, přičemž hodnota těchto věcí byla nejméně 60.778,- ,

- spolu s L. N. a Z. B. zatajil ode dne 22. 11. 2001 v H. a ostatních místech technický průkaz vozidla pro poznávací značku KO 201AI s úmyslem, aby se jich v právním styku použilo k prokázání práva, právního vztahu nebo určité skutečnosti,

- společně s L. N. od 14. 2. 2002 v G. a ostatních místech zatajil, s úmyslem, aby se jich v právním styku použilo k prokázání práva, právního vztahu nebo určité skutečnosti 40 kusů plaket úřadu D. z. vlády s posudkem motorového vozidla,

- společně s L. N. se dne 10. 4. 2002 prokázal dvěmi falešnými účty údajné sběrny domácího náčiní v M. k prokázání nákupu použitého počítače v M.

Za tuto trestnou činnost byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Pro úplnost lze dodat, že v případě neoprávněného držení technického průkazu vozidla a úředních dokumentů se jednalo o doklady odcizené v rámci výše popsané majetkové trestné činnosti a předložené falešné účty měly její spáchání zakrýt. Tím jsou splněny v celém rozsahu podaného návrhu formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. R. V. se pro finanční prospěch podílel opakovaně na organizovaných vloupáních do různých objektů s úmyslem opatřit si zdroj příjmů, trestnou činnost páchal po delší dobu a způsobil tak na cizím majetku značnou škodu.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v již nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík